2022/2023

2M336-1 Digital estetikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om fenomener, tendenser og utviklingstrekk knyttet til medieteknologier i samtiden
 • har avansert kunnskap om digitale visuelle kulturer og ulike praksiser knyttet til disse
 • har inngående bevissthet om utvikling av ulike visuelle teknologiers strategier, metoder og rolle i eldre og nyere tid
 • har avansert kunnskap om estetisk teori, særlig teori relatert til visuelle uttrykk i ulike medier

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforske og innehar erfaring med å reflektere over visuelle digital-kunstneriske verk, fagtekster, samt mer "uetablerte" fenomener/uttrykk innenfor digital estetikk fra kultur- og praksisfeltet
 • kan analysere ulike digitale visuelle medieuttrykk gjennom praktisk og fagspesifikk-teoretisk problemløsning
 • kan anvende kunnskap om estetisk teori

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid
 • behersker å anvende teori med tverrfaglige perspektiv på uttrykksformer innen digital estetikk
 • kan bidra til nytenking innen fagfeltet

Innhold

 • Hvordan skal vi forstå estetiske opplevelser i digitale kulturer? Hvordan har vilkårene for estetisk persepsjon endret seg i løpet av de siste årene? Denne type spørsmål vil bli belyst fra ulike perspektiv relatert til digitale visuelle kulturer. Her inkluderes også de ulike historiske og sosiale kontekster digital estetikk inngår i, samt praksiser som er en del av feltet.
 • Hva kan analyse av estetisk-digital kultur fortelle oss om nye praksisformer og utviklingstrekk innenfor samtidige teknologiske praksiser for kunst, kommunikasjon, underholdning, kultur etc.
 • Estetiske uttrykksmåter, kulturelle fenomener, subkulturer og andre samtidige kommunikasjonsformer som finnes i vår digitale informasjonsalder.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Samlinger der det vil være forelesninger og seminarpregete arbeidsformer
 • Aktiviteter på nett som kan være korte audio- eller videoforelesninger, kollokvier, seminarer, arbeid med studieoppgaver og utforming av lengre tekster
 • Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper og møtes i disse til faste tider.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Fremmøte til minst 80% av undervisningen.
 • Aktiv, faglig deltagelse ved nettseminarer som spesifisert i undervisningsplanen.
 • Inntil to innleveringsoppgaver som spesifiseres nærmere i undervisningsplanen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over gitt oppgave, med en varighet på tre dager.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.