2022/2023

2SKDKOPP Masteroppgave

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om digital kommunikasjon og kultur

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan delta i faglige diskusjoner om litteratur og språk i digitale medier

Innhold

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som viser forståelse, refleksjon og modning. Selve oppgaven skal dokumentere studentens evne til vitenskapelig metodikk, argumentasjon og presentasjon i en lengre sammenhengende tekst.

Arbeids- og undervisningsformer

Forslag til tema for oppgaven leveres senest i slutten av andre semester, og studentene vil da få oppnevnt veileder. Arbeid med masteroppgaven er lagt til tredje og fjerde semester.

Masteroppgavearbeidet skal utføres individuelt, og masteroppgaven gjennomføres med veiledning. Veiledende norm for omfanget på individuelle oppgaver er 80 - 120 sider.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Presentasjon av eget prosjekt og aktiv deltagelse på masterprosjektseminar (høstsemesteret, 2. studieår).
 • Presentasjon (vitenskapelig paper) fra eget masteroppgaveprosjekt og aktiv deltagelse på studentkonferanse (vårsemesteret, 2. studieår).
 • Gjennomføring av avtalt veiledning i henhold til veiledningsavtalen.

Eksamen

 1. Det settes en foreløpig karakter på masteroppgaven.
 2. Kandidaten gir en muntlig presentasjon (forelesning) av oppgaven på 15-20 minutter.
 3. Det avholdes en muntlig eksaminasjon med utgangspunkt i masteroppgaven.
 4. Det settes en endelig samlet karakter på det selvstendige arbeidet basert på den foreløpige karakteren og den muntlige prestasjonen (dvs. resultat av presentasjon og eksaminasjon).

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.