2022/2023

2M338 Digital etikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har avanserte kunnskaper om etiske og juridiske utfordringer ved digital kommunikasjon og kultur
 • har spesialisert innsikt i forskningsetiske problemer knyttet til digitale medier
 • har inngående kunnskaper om etiske teorier og hvordan de kan anvendes 

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere etiske og juridiske utfordringer knyttet til ulike former for digital teknologi og kommunikasjon
 • kan analysere og kritisk drøfte etiske problemer i lys av etiske teorier
 • kan anvende etisk og juridisk kunnskap i undervisning og formidling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over samfunnsmessige sider ved digital teknologi, kommunikasjon og kultur i moralfilosofisk lys
 • kan delta i fagdebatt og allmenne diskusjoner om etiske og juridiske aspekter ved digital kommunikasjon og kultur
 • kjenner og kan anvende gjeldende forskningsetiske normer på fagfeltet

Innhold

 • Prinsipiell etikk. Tilnærmingsmåter, ansvar, holdninger, konsekvenser.
 • Samfunnsmessige utfordringer ved digitale teknologier i moralfilosofisk lys.
 • Etiske problemer knyttet til digitale teknologier og kommunikasjonsformer, som journalistiske og sosiale medier, spill, Virtual Reality.
 • Jus og digitale medier: personvern, rettighetsspørsmål, økonomi.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bli gitt på samlinger på campus, som vist i undervisningsplanen, i form av både forelesninger og seminarer. I tillegg legges det opp til nettbasert aktivitet mellom samlingene. Studentene skal levere en skriftlig oppgave som de får tilbakemelding på fra faglærer. Emnet krever studentenes aktive deltakelse i seminarvirksomhet på campus, blant annet gjennom presentasjon av forberedte seminarinnlegg, og i nettbaserte aktiviteter gjennom semesteret. 

Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper og møtes i disse til faste tider.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Fremmøte til minst 80% av undervisningen.
 • Aktiv, faglig deltagelse ved nettseminarer som spesifisert i undervisningsplanen.
 • Inntil to innleveringsoppgaver som spesifiseres nærmere i undervisningsplanen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over gitt oppgave, med en varighet på tre dager.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.