2022/2023

2BFMIBS-1 Mangfold i barnehagen - mer enn ulike kulturer

Læringsutbytte

 Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om samfunn, religion, livssyn og etikk
 • har kunnskap om kulturell og sosial ulikhet i det norske samfunnet og hvordan dette har innvirkning på barnehagen
 • har kunnskap om kjønns- og likestillingsspørsmål i samfunn og barnehage
 • har kunnskap om barns ulike oppvekstvilkår, om inkludering og faren for ekskludering og voksnes ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner
 • har kunnskap om tilknytningsteori
 • har kunnskap om det religiøse og livssynsmessige mangfoldet i dagens barnehage, hvilke fortellinger som står sentralt og hvordan man best møter personer med ulike religioner/livssyn
 • har kunnskap om ulike teorier og forskning om barns språkutvikling i et flerspråklighets- og mangfoldsperspektiv
 • har kunnskap om forskjellige syn på familie og barneoppdragelse, både innenfor egen og andres kultur og livssyn, samt har kunnskap om hvilke etiske problemstillinger dette reiser
 • har kunnskap om profesjonsetikk i et flerkulturelt perspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med et grunnleggende perspektiv om at alle mennesker har samme verdi
 • kan formidle en faglig fundert trygghet i møtet med barn med spesielle utfordringer knyttet til kultur, språk, tilknytning eller funksjonshemning
 • kan stimulere til en inkluderende barnehage ved selv å være en god rollemodell
 • kan reflektere rundt hva som former egne holdninger til det som er annerledes
 • kan samtale med barn om ulik kulturell praksis, både innenfor og på tvers av egen kultur
 • kan samarbeide med andre instanser om å gi alle barn en best mulig oppvekst, uavhengig av kultur, språk, religion, livssyn, funksjonshemning eller sosial bakgrunn
 • kan organisere inkluderende, varierte og stimulerende språkmiljø tilpasset barns ulike behov og legge til rette for et språkmiljø som reflekterer ulike aspekt ved språklig mangfold i barnehagen 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan møte etiske utfordringer knyttet til ulikhet i barnehagen, reflektere kritisk og se hvordan egne handlinger får betydning for barns livskvalitet
 • kan samarbeide med og støtte barns foresatte uansett deres sosiale, språklige, kulturelle, religiøse eller livsynsmessige bakgrunn
 • har et faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne motarbeide ekskludering og fremme trygg tilknytning i barnehagen
 • kan se hvilke barn som trenger ekstra oppfølging og når eksterne samarbeidspartnere bør trekkes inn
 • har kritisk refleksjonsevne i forhold til etiske utfordringer i et mangfoldsperspektiv
 • kan vurdere og reflektere kritisk over ulike aspekt ved språklig mangfold i barnehagens språkmiljø

Innhold

 • Kulturelt mangfold
 • Sosial ulikhet
 • Kjønn og likestilling
 • Vanskelige oppvekstvilkår
 • Vold mot barn
 • Trygg og utrygg tilknytning
 • Inkludering og ekskludering
 • Barnehagens samarbeidspartnere
 • Religiøst, livssynsmessig og etisk mangfold
 • Fortellinger, religiøs praksis og skikk og bruk i et utvalg religioner
 • Religions- og livssynsmøter i barnehagen
 • Etiske dilemmaer i den mangfoldige barnehagen
 • Synet på familie og barneoppdragelse i utvalgte religioner og livssyn
 • Mangfold og profesjonsetiske utfordringer
 • Flerspråklighet og flerspråklig utvikling
 • Flerspråklige læringsmiljø i barnehagen og tekstkultur i et flerkulturelt perspektiv
 • Kartlegging og vurdering av barns språkferdigheter i et flerspråklig perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarvirksomhet
 • Studentaktiviteter individuelt og i gruppe
 • Veiledning
 • Eventuelle ekskursjoner
 • Bruk av læringsplattformen Canvas
 • Praksis som læringsarena, to uker

 

Praksis

Praksis er en integrert del av emnet. Det er en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i emnet og praksisstudiet. Arbeidet med emnet og praksis knyttes sammen blant annet gjennom oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden. Samtidig skal studentenes erfaringer fra praksis være gjenstand for etterarbeid og faglig refleksjon i emnet. For nærmere beskrivelser av praksis vises det til emneplan for praksis og gjeldende Retningslinjer for praksisstudiet

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for at frammøtet registreres.
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen og som skal dokumenteres 
 • Et skriftlig, individuelt arbeid
 • Et gruppevis muntlig framlegg
 • Oppgaver knyttet til to ukers praksis

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 6 timer, vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.