2022/2023

2BLSUS1-1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om ulike ledelses- og organisasjonsteorier og endringsprosesser
 • har kunnskap om personalledelse, profesjonsetikk og maktforhold innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • har kunnskap om hvordan politiske prosesser kan påvirke barnehagens virksomhet og mandat
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelse, læring og utviklingsarbeid

Ferdigheter:

Studenten

 • kan lede, planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere et avgrenset utviklingsarbeid i barnehagen selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan samarbeide med kollegaer, foresatte og eksterne instanser til barns beste
 • kan analysere, bruke og vurdere lovverk og styringsdokumenter som grunnlag for begrunnelser og beslutninger innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • kan reflektere kritisk over egen profesjonsutøvelse og barnehagens praksis knyttet til profesjonsetikk og videreutvikling av barnehagelærerrollen
 • kan motivere til, veilede i og reflektere over lek og læringsprosesser i barnehagen 

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan reflektere over egen danningsprosess og ha en kritisk tilnærming til egen profesjonsutøvelse
 • kan identifisere etiske dilemmaer, utøve profesjonelt skjønn og foreta valg som ivaretar barns beste
 • kan lede og dokumentere pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagen som lærende organisasjon
 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
 • kan utøve profesjonsfaglig digital kompetanse, herunder digital dømmekraft

Innhold

 • Ledelse, organisasjon, samarbeid og veiledning
 • Endrings, kvalitets – og utviklingsarbeid
 • Profesjonsdanning og profesjonsspråk
 • Samarbeid og kommunikasjon
 • Strukturelle, kulturelle og historiske rammer

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Selvstudium
 • Seminarundervisning og workshop
 • Studentaktivitet individuelt og i grupper
 • Skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner
 • Gruppearbeid
 • Veiledning knyttet til arbeidskrav
 • Bruk av digital læringsplattform Canvas
 • Praksis som læringsarenaer, se egen emnebeskrivelse

Praksis

Praksis er en integrert del av emnet. Det er en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i emnet og praksisstudiet. Arbeidet med emnet og praksis knyttes sammen blant annet gjennom oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden. Samtidig skal studentenes erfaringer fra praksis være gjenstand for etterarbeid og faglig refleksjon i emnet. For nærmere beskrivelser av praksis vises det til emneplan for praksis og gjeldende Retningslinjer for praksisstudiet

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for at frammøtet registreres
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen og som skal dokumenteres 
 • Et individuelt skriftlig arbeid
 • Et muntlig framlegg i gruppe

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A - F, der E er laveste ståkarakter.