2022/2023

2BBULLS1-1 Barns utvikling, lek og læring, BULL 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap: 

Studenten

 • har kunnskap om aktuelle teorier om, og forskning vedrørende sentrale barnehagepedagogiske begrep som omsorg, lek, læring og danning
 • har kunnskap om grunnleggende pedagogiske perspektiver og barnehagepedagogikkens tradisjoner og egenart
 • har kunnskap om ulike syn på barn og barns utvikling med særlig vekt på barnet som aktør med rett til medvirkning 
 • har kunnskap om observasjon og pedagogisk dokumentasjon som grunnlag for didaktisk og pedagogisk arbeid
 • har kunnskap om betydningen av barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag for profesjonelt arbeid
 • har kunnskap om lek som fenomen i barndommen og som en arena for utforskning, vennskap og relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne
 • har kunnskap om barns væremåter og deltagelse, herunder å inngå i vennskap og omsorgsfulle relasjoner

Ferdigheter:

Studenten

 • kan inngå i omsorgsfulle relasjoner og vise innlevelse og anerkjennelse av hvert enkelt barn og barn i gruppe
 • kan planlegge og gjennomføre aktiviteter med barnegrupper 
 • kan delta i lek- og læringsprosesser på barns premisser og møte barns uttrykk med nysgjerrighet og åpenhet
 • kan bruke kunnskap om ulike syn på barn i refleksjonsprosesser rundt egen praksis
 • kan lede pedagogiske prosesser i samarbeid med andre ansatte i barnehagen

Generell kompetanse: 

Studenten

 • kan reflektere over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
 • kan formidle muntlig og skriftlig sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn
 • kan reflektere over barnehagens posisjon og rolle i et mangfoldig og bærekraftig samfunn 
 • kan vise evne og vilje til å reflektere over egen pedagogisk ledelse og pedagogisk praksis
 • kan analysere og reflektere over sine kunnskaper og verdier og hvordan disse virker inn i møter med barn
 • kan vise toleranse, interesse og respekt for barn med særskilte behov for omsorg og oppfølging

Innhold

 • Pedagogiske begrep og barnehagefaglige perspektiv
 • Barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i en profesjonsperspektiv
 • Barns påvirkning og medvirkning i fellesskapet
 • Lek som grunnleggende livs- og læringsform i en mangfoldig barnehage
 • Barnehagelæreren som profesjonell omsorgsgiver
 • Pedagogisk ledelse
 • Barnehagelærerens arbeidsmåter: observasjon, didaktikk og praksisfortellinger

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Selvstudium
 • Gruppe- og kollokviearbeid 
 • Veiledning
 • Seminarvirksomhet og workshop
 • Skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner
 • Digitale læringsplattformer, som Canvas
 • Praksis som læringsarena (se egen emnebeskrivelse)
 • Tverrfaglig samarbeid med kunnskapsområdene Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) og Naturfag, helse og bevegelse (NHB)

Praksis

Praksis er en integrert del av emnet. Det er en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i emnet og praksisstudiet. Arbeidet med emnet og praksis knyttes sammen blant annet gjennom oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden. Samtidig skal studentenes erfaringer fra praksis være gjenstand for etterarbeid og faglig refleksjon i emnet. For nærmere beskrivelser av praksis vises det til emneplan for praksis og gjeldende Retningslinjer for praksisstudiet

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for at frammøtet registreres
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen og som skal dokumenteres 
 • En skriftlig gruppeoppgave
 • En individuell skriftlig oppgave
 • En gruppevis muntlig presentasjon

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A - F, der E er laveste ståkarakter.