2022/2023

2BBACHS-1 Bacheloroppgave

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålsstillinger og metoder
 • har kunnskap om sentrale praktiske, faglige og pedagogiske utfordringer i barnehagens virksomhet som er utviklet gjennom bacheloroppgaven
 • har inngående kunnskap om det emnet som den enkelte har fordypet seg i gjennom bacheloroppgaven

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen bacheloroppgave
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid i tråd med faglige og metodiske krav og forskningsetiske retningslinjer
 • har tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving og/eller kan framstille et visuelt produkt 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vise et faglig engasjement i viktige spørsmål om barnehagens pedagogiske arbeid, og på et forskningsmessig grunnlag kunne analysere og formidle et sammensatt fagstoff på en overbevisende måte
 • kan forholde seg selvstendig til forskningsetiske problemstillinger
 • kan reflektere kritisk over det emnet som den enkelte har fordypet seg i gjennom bacheloroppgaven

Innhold

 • Vitenskapsteori
 • Forskningsmetode
 • Akademisk skriving
 • Arbeid med bacheloroppgave
 • Selvstendig arbeid mellom samlingene

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminar
 • Studentaktivitet individuelt og i gruppe
 • Veiledning
 • Bruk av Canvas som læringsplattform

Praksis

Bacheloroppgaven skal være praksisnær og relevant for framtidig profesjonsutøvelse som barnehagelærer.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for at frammøtet registreres.
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen og som skal dokumenteres
 • Deltakelse på veiledninger i forbindelse med bacheloroppgaven
 • Deltakelse med framlegg på bachelorseminar

Eksamen

Individuell bacheloroppgave. Oppgaven skal leveres digitalt. Eventuell annen dokumentasjon leveres i henhold til avtaler.  

Bacheloroppgaven vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det er utarbeidet egne retningslinjer for bacheloroppgaven, og her framgår de formelle kravene for oppgaven.