2022/2023

2BBULLS-2 Barns utvikling, lek og læring, BULL 2

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om aktuelle perspektiver på lek, læringsprosesser, omsorg og danning
 • har bred kunnskap om perspektiver på barns væren i og med verden, og nyere utviklingsvitenskapelige perspektiver
 • har kunnskap om hvordan skape mangfoldige, inkluderende, likestilte og likeverdige barnehagemiljø
 • har kunnskap om overganger i barns liv
 • har bred kunnskap om barnehagepedagogikkens tradisjoner og egenart
 • har kunnskap om pedagogisk ledelse av barn og barnehagepersonale, og om veiledning av kollegaer
 • har kunnskap om samiske perspektiver på barndom og på barns utvikling, lek og læring

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere kritisk over barnehagen som leke-, lærings-, omsorgs og danningsarena i et mangfoldig samfunn
 • kan lede pedagogiske prosesser, støtte barns nysgjerrighet og mangfoldige uttrykk, og bidra til trivsel og glede i et trygt og samtidig utfordrende leke- og læringsmiljø
 • kan planlegge, grunngi, samarbeide om og reflektere over pedagogisk arbeid i lys av praksiserfaringer, barnehagepedagogisk teori og forskning, og inkludere barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning i dette arbeidet
 • kan reflektere over egen profesjonsutøvelse og sette denne i sammenheng med profesjonsetiske problemstillinger
 • kan anvende digitale verktøy kreativt og kritisk som en del av profesjonsutøvelsen
 • kan analysere og reflektere over barnehagens verdigrunnlag og hvordan dette kan inngå i barnehagens pedagogiske praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver og kjenne til hvordan dette kan bidra til nytenkning for framtidens barnehage
 • kan analysere og reflektere kritisk over egen profesjonsutøvelse i samspill med barn, personale og foresatte
 • kjenner til nyere internasjonal- og nasjonal barnehagepedagogisk forskning og utviklingsarbeid
 • kan videreutvikle sin pedagogiske kunnskap og vise evne til å formidle denne muntlig og skriftlig

Innhold

 • Aktuelle perspektiver på lek, læring, omsorg og danning
 • Barns medvirkning
 • Veiledning
 • Pedagogisk ledelse
 • Pedagogisk dokumentasjon
 • Barnehagelærere som profesjon og kritisk og etisk refleksjon knyttet til egen profesjonsutøvelse
 • Barnehagen som samfunnsinstitusjon i et historisk og fagpolitisk perspektiv 
 • Analyse og kritisk refleksjon som profesjonelt verktøy
 • Kommunikasjon og samspill
 • Samarbeid med foresatte
 • Barnehagen som pedagogisk virksomhet i et mangfoldig samfunn, inkludert samiske perspektiver
 • Overganger til og mellom pedagogiske institusjoner i barns liv
 • Barn i vanskelige livssituasjoner
 • Bruk av pedagogiske programmer, kartleggingsverktøy og digitale verktøy

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Selvstudium
 • Gruppe- og kollokviearbeid
 • Seminarvirksomhet og workshop
 • Skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner
 • Veiledning
 • Digitale læringsplattformer, som Canvas
 • Praksis som læringsarena (se egen emnebeskrivelse)
 • Tverrfaglig samarbeid med Kunst, kultur og kreativitet (KKK) og Språk, tekst og matematikk (STM)

Praksis

Praksis er en integrert del av emnet. Det er en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i emnet og praksisstudiet. Arbeidet med emnet og praksis knyttes sammen blant annet gjennom oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden. Samtidig skal studentenes erfaringer fra praksis være gjenstand for etterarbeid og faglig refleksjon i emnet. For nærmere beskrivelser av praksis vises det til emneplan for praksis og gjeldende Retningslinjer for praksisstudiet

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for at frammøtet registreres 
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen og som skal dokumenteres
 • Et gruppearbeid med muntlig presentasjon 
 • En individuell skriftlig kort tekst som inkluderer deltagelse på seminar med gruppeveiledning
 • En individuell skriftlig prosessuell tekst
 • En dokumentasjon av utforskende arbeid 

Eksamen

Individuell skriftlig 48 timers hjemmeeksamen med utgangspunkt i arbeidskravet en individuell skriftlig kort tekst.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er lavest ståkarakter.