2022/2023

2BKKKS-2 Kunst, kultur og kreativitet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende elementer, kunstneriske virkemidler og arbeidsmåter innen drama, forming og musikk
 • har kunnskap om lek, kreativitet og improvisasjon og hvordan dette kan skape motivasjon, identitet og selvoppfatning
 • har kunnskap om hvordan kunst og kultur bidrar til barns ulike opplevelser og uttrykksformer, utvikling, læring og danning
 • har kunnskap om kultur av, med og for barn samt kulturarv i flerkulturelle perspektiver

Ferdigheter:

Studenten

 • kan organisere og skape miljøer i barnehagens inne- og uterom som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek
 • kan anvende ulike redskaper, instrumenter, teknikker og materialer både i planlagte og spontane estetiske samspill med barn
 • kan bruke leken som grunnlag for kunstneriske uttrykk
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek og læring
 • kan organisere et inkluderende, mangfoldig og stimulerende kulturfellesskap der varierte estetiske uttrykksformer har sin naturlige plass

Generell kompetanse:

Studenten

 • ser barns mangeartede estetiske uttrykk som grunnlag for demokratisk deltakelse
 • kan stimulere barns estetiske væremåte og livsmestring
 • kan reflektere over barnehagelærerens ansvar som medskaper, deltaker og rollemodell i barns estetiske læringsprosesser
 • kan bygge på utviklingsarbeid og forskning som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen

Innhold

 • Estetiske praksiser og kunstfaglige aktiviteter i barnehagen
 • Estetisk oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner
 • Ulike kunst- og kulturuttrykk
 • Lek, improvisasjon, komposisjon og bevegelse
 • Spill på instrumenter, sang og dans
 • To- og tredimensjonal forming
 • Dramaforløp, fortelling og teater for og med barn

Arbeids- og undervisningsformer

 • Praktisk skapende arbeid med dramatiske, visuelle og musiske uttrykksformer og medier i verksteder, musikkrom og dramasaler, både individuelt og i gruppe.
 • Forelesninger
 • Veiledning
 • Bruk av digital læringsplattform Canvas
 • Tverrfaglig samarbeid med kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring, BULL2

Praksis

Praksis er en integrert del av emnet. Det er en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i emnet og praksisstudiet. Arbeidet med emnet og praksis knyttes sammen blant annet gjennom oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden. Samtidig skal studentenes erfaringer fra praksis være gjenstand for etterarbeid og faglig refleksjon i emnet. For nærmere beskrivelser av praksis vises det til emneplan for praksis og gjeldende Retningslinjer for praksisstudiet

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for at frammøtet registreres.
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen og som skal dokumenteres 
 • En individuell oppgave i forbindelse med praksis
 • Ett tverrfaglig praktisk prosjekt i gruppe
 • Inntil tre enfaglige arbeider, nærmere presisert i undervisningsplanen

Eksamen

 • Praktisk gruppeeksamen som teller 50% av den samlede karakteren i emnet. Gruppestørrelse 4-7 studenter. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i prestasjonen.
 • Individuell skriftlig skoleeksamen på 4 timer, som teller 50% av den samlede karakteren i emnet.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.