2022/2023

2BSTMS-1 Språk, tekst og matematikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om barns matematiske utvikling, barns muntlige og skriftlige språk og språkutvikling, også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv
 • har kunnskap om hvordan barn tilegner seg dialogferdigheter og hvordan de skaper mening med og uttrykker seg gjennom ulike tegnsystemer
 • har kunnskap om skjønnlitteratur og sakprosa for barn, moderne tekst- og mediekulturer og sjangrer fra muntlige fortellertradisjoner, herunder samisk fortellertradisjon
 • har kunnskap om matematiske områder som er relevante for barn, spesielt tall, rom og form
 • har kunnskap om språk-, tekst- og matematikkmiljøets betydning for alle barns lek og deltakelse i hverdagsaktiviteter
 • har kunnskap om lekens og samtalens betydning for barns teksterfaringer, språk- og matematikkutvikling og hvordan språk og matematikk brukes som verktøy for utforsking og tenking
 • har kunnskap om estetiske og kroppslige aspekter ved barns språklige og matematiske utvikling

Ferdigheter:

Studenten

 • kan observere, vurdere, legge til rette for og støtte barns språklige-, tekstlige- og matematiske utvikling i lys av barnehagens pedagogiske virksomhet
 • er en bevisst språklig rollemodell og en samtalepartner som fremmer barns aktive deltakelse, utvikling og danning
 • kan skape et inkluderende og variert lekemiljø for matematisk og språklig utforsking, fortelling og høytlesing og sikre mangfold i barns tekstopplevelser og lesefellesskap, også i et flerkulturelt perspektiv
 • kan veilede, lede og kritisk reflektere over arbeidet med språk, tekst og matematikk i barnehagen
 • kan formidle positive holdninger til matematikk, språk, språkmangfold og lesing
 • innehar profesjonsfaglig digital kompetanse 

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan delta aktivt og kritisk i samtidens barnehagefaglige diskusjoner knyttet til språk, tekst og matematikk, samt drøfte etiske og faglig-pedagogiske problemstillinger med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • kan utøve pedagogisk ledelse i arbeidet med å inkludere og anerkjenne alle barns språklige, tekstlige og matematiske erfaringer
 • er bevisst det språklige, litterære og matematiske lekemiljøets betydning for arbeid med danning, demokrati og likestilling
 • mestrer norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og kan bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng

Innhold

 • Utvikling av barns tallbegrep
 • Tallsystemer og posisjonssystemet
 • Geometri og måling i plan og rom
 • Problemløsning og utforskning
 • Barnelitteraturens framvekst og historie
 • Analyse, vurdering, formidling og resepsjon av barnelitteratur i ulike sjangrer, teksttyper og medier
 • Barnelitteratur og danning
 • Barns egen kultur
 • Barns språkutvikling, også flerspråklig utvikling, muntlig og skriftlig
 • Tale- og skriftspråkstimulering i et språkmangfoldsperspektiv
 • Barns utvikling av dialogiske ferdigheter
 • Samtalens betydning i arbeid med språk, tekst og matematikk
 • Vurdering av barns språklige og matematiske utvikling
 • Digitale ressurser og estetiske uttrykk

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og seminar
 • Studentaktive læringsformer, individuelt og i gruppe
 • Veiledning
 • Selvstudium
 • Bruk av digital læringsplattform Canvas
 • Praksis som læringsarena, se egen emnebeskrivelse
 • Tverrfaglig samarbeid med kunnskapsområdet Barns utvikling, lek, og læring, BULL2

Praksis

Praksis er en integrert del av emnet. Det er en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i emnet og praksisstudiet. Arbeidet med emnet og praksis knyttes sammen blant annet gjennom oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden. Samtidig skal studentenes erfaringer fra praksis være gjenstand for etterarbeid og faglig refleksjon i emnet. For nærmere beskrivelser av praksis vises det til emneplan for praksis og gjeldende Retningslinjer for praksisstudiet

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for at frammøtet registreres.
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen, og som skal dokumenteres
 • Planlegging og gjennomføring av et opplegg i praksis med skriftlig grupperapport
 • En lengre individuell fagtekst på hovedmål
 • En kortere individuell fagtekst på sidemål 

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 48 timer, vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.