2022/2023

2BFINTSEM-1 Internasjonalt semester i barnehagelærerutdanningen

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om aktuelle teorier og forsking om feltarbeidsmetoder
 • har kunnskap om sosialantropologiske perspektiver
 • har kunnskap om kulturforskjeller
 • har kunnskap om kommunikasjon i et globalt perspektiv
 • har kunnskap om det aktuelle landet studenten skal til
 • har kunnskap om barnehager i det aktuelle landet 

Ferdigheter

Studenten

 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn med annen kultur- og språkbakgrunn
 • kan delta i pedagogisk arbeid i barnehager i det aktuelle landet
 • kan planlegge, grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forsking
 • kan analysere og reflektere over grunnleggende spørsmål som gjelder sosialt og kulturelt mangfold
 • kan lede pedagogiske prosesser i arbeid med barn i det aktuelle landet
 • kan planlegge og gjennomføre enkle undervisningssituasjoner for ansatte i barnehagene i det aktuelle landet
 • kan utføre kartleggingsoppgaver knyttet til enkeltbarnehager med mål om å utvikle kunnskap om barnehager i det aktuelle landet
 • kan utføre kartleggingsoppgaver med komparativt innhold 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utøve profesjonelt skjønn gjennom å anvende faglig kompetanse på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan vise toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder, sosial, kulturell, religiøs eller livssynsbasert tilhørighet
 • kan vise etisk og faglig innsikt gjennom refleksjon om barns integritet basert på forståelse av demokrati, likeverd og likestilling
 • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barns utvikling, lek, læring og danning
 • kan formidle og videreutvikle sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn

Innhold

 • Aktuelle teorier om forsking generelt og om feltarbeidsmetoder
 • Sosialantropologiske perspektiver
 • Kulturforskjeller mellom Norge og det aktuelle landet
 • Kommunikasjon i et globalt perspektiv
 • Samfunnsperspektiver og utdanningssystem i det aktuelle landet studenten skal til
 • Barnehagearbeid i det aktuelle landet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning og aktiviteter
 • Studentaktivitet individuelt og i gruppe
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattformen Canvas
 • Praksisopphold i utlandet, knyttet til barnehager og utdanningsinstitusjon
 • Rapportskriving

 

Praksis

Praksis er en integrert del av emnet. Det er en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i emnet og praksisstudiet. Arbeidet med emnet og praksis knyttes sammen blant annet gjennom oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden. Samtidig skal studentenes erfaringer fra praksis være gjenstand for etterarbeid og faglig refleksjon i emnet. For nærmere beskrivelser av praksis vises det til emneplan for praksis og gjeldende Retningslinjer for praksisstudiet

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • All undervisning før utreise er obligatorisk.
 • Et individuelt muntlig framlegg knyttet til foreslåtte problemstillinger før utreise
 • Arrangere workshop for barnehageansatte
 • Delta i nettsamtale
 • En skriftlig oppgave knyttet til praksisfortelling
 • Deltagelse på midtveisseminar
 • Veiledet og vurdert praksis i 10 dager = 60 timer
 • Arbeid i barnehage som en del av oppholdet, 40-45 dager som også dekker kravet om 10 dager praksis i fordypningen

Eksamen

 • Individuell muntlig eksamen, teller 40 % av samlet karakter.
 • Skriftlig rapport, teller 60 % av samlet karakter. Rapporten kan leveres individuelt eller to og to. Ved gruppeinnlevering står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.
             

Begge vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.