2022/2023

2BPRAS-2-1 Praksis 2. studieår

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om barnehagen som lærende organisasjon og barnehagen som danningsarena og læringsmiljø
 • har kunnskap om barnehagens samarbeidspartnere og samarbeidsformer
 • har kunnskap om veiledning
 • har kunnskaper om barnehagen som lærende organisasjon
 • har kunnskaper om barnehagen som danningsarena og læringsmiljø
 • har kunnskaper om barnehagelærerens rolle og arbeid for et inkluderende og mangfoldig barnehagemiljø
 • har kunnskaper om ulike overganger i barns barnehagehverdag

Ferdigheter:

Studenten

 • kan lede og veilede barnehagepersonalet i forbindelse med formelle og uformelle aktiviteter med barnegrupper, og kritisk vurdere egen pedagogisk ledelse og praksis
 • tar initiativ til og ansvar for å lede pedagogiske prosesser og gi barn varierte erfaringer
 • viser evne til å inngå i samspill og møte barns nysgjerrighet og mangfoldige uttrykk med innlevelse
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn og framstå som en bevisst rollemodell

 

Generell kompetanse:

Studenten

 • fremtrer som en reflektert pedagogisk leder og fagperson gjennom pedagogiske ledelse, samarbeid og kommunikasjon med barn, foresatte, personale og samarbeidspartnere
 • viser innsikt i og reflekterer kritisk over barnehagen som en lærende organisasjon sett i sammenheng med aktuelle styringsdokumenter, og barnehagen som danningsarena og læringsmiljø
 • viser innsikt i og reflekterer kritisk over eget pedagogisk grunnsyn og se dette i sammenheng med egen pedagogisk praksis
 • viser evne til og forståelse for profesjonsetiske utfordringer og perspektiver i arbeid med barn, foreldre og personale i mangfoldsperspektiv

 

Innhold

Praksisstudiet i barnehagelærerutdanningen er veiledet, vurdert og variert. Praksis er en integrert del av alle kunnskapsområdene i utdanningen, og anses som en sentral læringsarena. Det er progresjon i praksisstudiet, og studiet er knyttet til ulike sider av barnehagelæreres virksomhet. 

Innholdet i praksisstudiet er knyttet til kunnskapsområdene«Barns utvikling, lek og læring, BULL2», «Språk, tekst og matematikk» og «Kunst, kultur og kreativitet».

Sentralt i praksisstudiet 2. studieår

 • Ledelse og veiledning av barnehagepersonale
 • Samarbeid med barnehagens ulike samarbeidspartnere
 • Deltakelse i barnehagens arbeid
 • Barnehagen som lærende organisasjon
 • Barns mangfoldige uttrykk
 • Barnehagen som arena for inkludering og mangfold
 • Overganger i barns barnehagehverdag?

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudiet i andre studieår består av totalt 40 dager veiledet og vurdert praksis (20 dager høst og 20 dager vår). Praksis foregår i samme barnehage høst og vår. Praksis foregår i en annen barnehage enn i første studieår.

Studenten skal observere, planlegge og delta i formelle og uformelle leke- og læringssituasjoner og i hverdagsaktiviteter, samt lede personalet i dette arbeidet. Studenten skal gjennomføre oppgaver knyttet til kunnskapsområdene, og skal aktivt oppsøke og delta i veiledning.

Det er utarbeidet egne føringer for samarbeid, innhold og organisering av praksisstudiet. Disse er beskrevet nærmere i Retningslinjer for praksisstudiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk tilstedeværelse (inkluderer praksisdager, praksisforberedelse, deltakelse på førpraksismøte, veiledning gitt av praksislærer, praksisoppsummering)
 • Midtveisevaluering

 

Eksamen

Veiledet, individuell praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått etter avsluttet praksis i vårsemesteret.