2022/2023

2BFSLFS-1 Barnespråk, barnelitteratur og barnekultur

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om nyere teorier og forskning om barns muntlige og skriftlige språk og språkutvikling, særlig i et flerspråklighets- og mangfoldsperspektiv
 • har kunnskap om vurdering av barns språkferdigheter
 • har kunnskap om barnelitterære sjangrer i ulike medier
 • har kunnskap om barns møter med barnelitterære sjangrer i ulike medier
 • har kunnskap om barns medfødte musikalitet

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere rundt sin og andres rolle som språklige rollemodeller
 • kan organisere et inkluderende, variert og stimulerende språkmiljø tilpasset barns ulike behov
 • kan sikre kvalitet og kulturelt mangfold i barnehagens litteratur- og tekstformidling
 • kan veilede og inspirere barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangrer i ulike medier
 • kan tilrettelegge for barns møter med barnelitterære sjangrer i ulike medier
 • kan forholde seg kritisk og kreativt til IKT som didaktisk verktøy i arbeidet med språk og litteratur
 • kan tilrettelegge for at barn utvikler sin musikalitet 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere og reflektere over barnehagens arbeid med litteratur, språk- og musikkdidaktikk, særlig i et mangfolds- og flerspråklighetsperspektiv
 • kan kommunisere og drøfte litteratur-, språk- og musikkdidaktiske problemstillinger med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • forholder seg aktivt til nyere forskning på barnelitteratur, barnespråk og barnekultur

Innhold

 • Flerspråklighet og flerspråklig utvikling
 • Flerspråklige læringsmiljø i barnehagen
 • De yngste barnas språkutvikling
 • Kartlegging og vurdering av barns språkferdigheter
 • Nyere bildebøker i møte med barnehagens litterære tradisjon
 • Skrift- og bildekultur i et mangfolds- og flerspråklighetsperspektiv
 • Tidlig skriving og tidlig lesing
 • Vurdering og formidling av barnelitteratur
 • Litteratur for de yngste barna
 • Utvikling av språklig bevissthet
 • Barns møter med litterære tekster i ulike sjangrer og medier
 • Barnelyrikk og sanglyrikk
 • Barnestemmens særlige kvaliteter
 • Vurdering og formidling av ulike musikkuttrykk

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarundervisning
 • Studentaktivitet individuelt og i gruppe
 • Bruk av læringsplattformen Canvas
 • Veiledning
 • Praksis som læringsarena, 2 uker

Praksis

Praksis er en integrert del av emnet. Det er en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i emnet og praksisstudiet. Arbeidet med emnet og praksis knyttes sammen blant annet gjennom oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden. Samtidig skal studentenes erfaringer fra praksis være gjenstand for etterarbeid og faglig refleksjon i emnet. For nærmere beskrivelser av praksis vises det til emneplan for praksis og gjeldende Retningslinjer for praksisstudiet

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for at frammøtet registreres
 • Individuell planlegging og gjennomføring av opplegg i praksis
 • En praksisrapport
 • En individuell fagtekst
 • Et muntlig framlegg knyttet til praksis
 • Aktivitet mellom samlinger som fremgår av undervisningsplanen, og som skal dokumenteres
 • Inntil 3 mindre oppgaver, se undervisningsplan

Eksamen

 • Individuell mappeinnlevering som teller 50 % av den samlede karakteren i emnet. Mappen skal bestå av to obligatoriske, individuelle skriftlige arbeider. Det ene er en praksisrapport knyttet til individuell planlegging og gjennomføring av et opplegg i praksis, det andre er en individuell fagtekst. Mappen skal avspeile bredden i fordypningen.
 • Individuell muntlig eksamen som teller 50 % av den samlede karakteren i emnet.  

Presentasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A – F, der E er laveste ståkarakter.

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått. Det gis én sluttkarakter.