2022/2023

2BPRAS-3-1 Praksis 3. studieår

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for å fremme barnehagen som en lærende organisasjon
 • har kunnskap om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger
 • har kunnskap om styrerens rolle og oppgaver og om personalledelse

Ferdigheter:

Studenten

 • viser evne til å lede barnehagen som en lærende organisasjon, gjennom ledelse av endrings- og utviklingsprosesser i barnehagen
 • kan anvende relevant profesjonsforskning i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen
 • kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan reflektere rundt ulike sider ved profesjonsutøvelsen generelt og fordypningen spesielt
 • viser evne og forståelse for profesjonsetiske utfordringer i utviklings- og endringsarbeid gjennom kritisk refleksjon
 • kan reflektere over balansen mellom målstyrt pedagogisk ledelse og dialog med medarbeidere, og balansen mellom å ta hensyn til egne behov og være andreorientert
 • viser bevissthet over egen danningsprosess knyttet til egen yrkesidentitet og barnehagens samfunnsmandat, og reflekterer kritisk over dette

Innhold

Praksisstudiet i barnehagelærerutdanningen er veiledet, vurdert og variert. Praksis er en integrert del av alle kunnskapsområdene i utdanningen, og anses som en sentral læringsarena. Det er progresjon i praksisstudiet, og studiet er knyttet til ulike sider av barnehagelæreres virksomhet. 

Innholdet i praksisstudiet er knyttet til fordypningen studenten har valgt, samt kunnskapsområdet «Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid».

Sentralt i praksisstudiet 3. studieår

 • Ledelse av barnehagen som lærende organisasjon
 • Utviklingsarbeid og endringsprosesser
 • Ledelse av pedagogiske prosesser knyttet til valgt fordypning
 • Deltakelse i barnehagens arbeid
 • Barnehagen i et samfunnsperspektiv
 • Veiledning i sammenheng med utviklingsarbeid og endringsprosesser
 • Analyse og vurdering av barnehagens organisatoriske rammer, herunder ledelsesmessige forhold for utøvelse av pedagogisk praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudiet i tredje studieår består av totalt 25 dager veiledet og vurdert praksis (10 dager høst og 15 dager vår). Praksis foregår i samme barnehage høst og vår.

Studenten skal observere, planlegge og delta i formelle og uformelle leke- og læringssituasjoner og i hverdagsaktiviteter, samt lede personalet i utviklingsarbeid. Studenten skal gjennomføre oppgaver knyttet til fordypningen og kunnskapsområdet «Ledelse, samarbeid og utvikling», og skal aktivt oppsøke og delta i veiledning.

Det er utarbeidet egne føringer for samarbeid, innhold og organisering av praksisstudiet. Disse er beskrevet nærmere i Retningslinjer for praksisstudiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk tilstedeværelse (inkluderer praksisdager, praksisforberedelse, deltakelse på førpraksismøte, praksismøte, veiledning gitt av praksislærer, praksisoppsummering)
 • Midtveisevaluering

Eksamen

Veiledet, individuell praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått etter avsluttet praksis i vårsemesteret.