2022/2023

ADK2003 3D-kunst & generalisering IV

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om modellering av harde flater i 3D
 • har bred kunnskap om skulpturering og organisk modellering i 3D
 • har bred kunnskap om teksturerings- og shaderteknikker
 • har bred kunnskap om karakterrigging i 3D
 • har bred kunnskap om lyssetting og rendering av en 3D-scene
 • har bred kunnskap om hvordan produsere ferdig 3D-elementer for spill
 • har bred kunnskap om strukturering og produsering av egen portefølje (demo reel)

Ferdigheter

Studenten

 • kan beherske hard surface modellering, organisk modellering og avansert karakterrigging
 • kan forstå hva som kreves for å lage en solid demo reel for egen portefølje, i tillegg til hvilke feil man bør unngå
 • kan utvikle karakterdesign som er unikt, minneverdig, tiltalende og med individuell personlighet
 • kan jobbe med utvikling av karaktervisualisering på høyt nivå
 • kan implementere detaljer i modell eller tekniske finesser på rigg for klargjøring av produksjon
 • kan definere, utvikle og ferdigstille en videoportefølje (demo reel)

Generell kompetanse

Studenten

 • kan beherske riggeteknisk problemløsning
 • kan produsere 3D-modeler på høyt nivå
 • kan planlegge og gjennomføre varierte oppgaver innenfor 3D-modellering og rigging
 • har innsikt i fagrelevante problemstillinger og kan delta i faglige diskusjoner
 • kan formidle produksjoner og portefølje på ulike måter

Innhold

Sentrale tema:

 • avansert modellering (hard, organisk - polygon)
 • avansert karakterrigging
 • avansert riggoppsett
 • avansert teksturering, shader teknikker og overflate behandling (surface treatment)
 • surface- vs. polygonmodellering
 • avansert skulpturering i et 3D-skulptureringsprogram
 • portefølje (demo reel)

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, selvstudium, praktiske øvinger og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 2-4 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

 • 1 individuell mappeoppgave som må ferdigstilles for fremvisning på skolens Degree show. Oppgave teller 100% av endelig karakter

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.