2022/2023

ADK2001 3D-kunst & generalisering II

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hardsurface modellering i 3D
 • har grunnleggende kunnskap om organisk modellering i 3D med fokus på god topologi
 • har kunnskap om optimalisert modellering i 3D
 • har kunnskap om low poly- og high poly modellering har kunnskap om subdivision surfaces
 • har kunnskap om skulpturering i 3D
 • har kunnskap om bruk av materialshadere og teksturer
 • har kunnskap om baking av teksturer
 • har kunnskap om oppsett av rendermotorer
 • har kunnskap om generell karakterrigging
 • har kunnskap om vanlige problemer med rigger brukt i spill og hvordan identifisere dem

Ferdigheter

Studenten

 • kan modellere realistiske hardsurface modeller
 • kan skape optimaliserte 3D-modeller
 • kan modellere organiske 3D-modeller
 • kan ta i bruk materialshadere og teksturer til å skape troverdige overflater på 3D-modeller
 • kan retopologering av 3D-modeller
 • kan rigge en 3D-karakter med en enkel rigg og “skinne” den med riktig vektig
 • kan gjennomføre vellykket feilsøking og løse problemer med rigger brukt i spill

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke 3D-programvare på et høyt teknisk nivå
 • har forståelse for relevante utfordringer og kan delta faglig i diskusjoner rundt gode modelleringsteknikker
 • kan tenke innovativt og formidle ny kunnskap og nye ideer

Innhold

Sentrale tema:

 • avansert polygon modellering
 • hard surface modellering
 • organisk modellering
 • 3D-skulpturering
 • UV-mapping
 • materialshadere og teksturer
 • komposisjon, lyssetting og bruk av kamera
 • bruk av hardware- og software rendermotorer for rendering av stillbilder og bildesekvenser
 • retopologering og optimalisering av 3D-modeller
 • rendering

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, kontinuerlig innlevering av ukentlige oppgaver, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-5 individuelle eller gruppebaserte oppgavebesvarelser i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

 • 2 individuelle mappeoppgaver hvor mappe 1 teller 40% og mappe 2 teller 60% av endelig karakter, og hvor mappe 2 må ferdigstilles for skolens Degree show.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.