2022/2023

ADK2005 Animasjon III & skuespill

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om animasjonsbegreper & stilformer
 • har kunnskaper om karakterutvikling
 • har kunnskap om skuespill og dramaturgi for animasjon
 • har kunnskap om prosessene ved å bruke motion capture for å skape animasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan skape troverdig og overbevisende animasjon
 • kan anvende dramaturgisk analyse rundt skuespill og kritisk vurdering av animasjon
 • kan animere forskjellige stiler som klassisk tegnefilm og realistisk animasjon
 • kan bruke avanserte visuelle fortellerteknikker

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i avansert animasjon og historiefortelling, og kan delta i kunstnerisk og akademiske diskusjoner rundt det
 • er i stand til å forberede og utføre animasjoner for spillproduksjoner
 • har forståelse for forskjellige stilformer innenfor animasjon

Innhold

Sentrale tema:

 • skuespill
 • dramaturgi
 • avansert body mechanics
 • kinematografi
 • avansert visuell historiefortelling
 • avansert karakterutvikling
 • klassisk tegnefilmanimasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, kontinuerlig innleveringer, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 2-4 individuelle oppgavebesvarelser
 • 1 gruppeoppgavebesvarelse
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

 • 2 individuelle mappeoppgaver hvor minst én må ferdigstilles for fremvisning på skolens Degree show. Hver oppgave teller 50% av endelig karakter

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.