2022/2023

ADK2004 Animasjon II & kroppsmekanikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap i animasjon
 • har kunnskap om anatomi, kroppsmekanikk og fysikalitet
 • har kunnskap om hvordan legge til personlighet i animasjoner
 • har kunnskap om karakterutvikling
 • har kunnskap om historieutvikling
 • har kunnskap om spillanimasjon
 • har kunnskap om forskjeller mellom rigging film og rigging for spill

Ferdigheter

Studenten

 • kan praktisere animasjonsprinsipper og teknikker
 • kan anvende skuespillerteknikk i animasjon
 • kan kommunisere historie og personlighet i karakterer gjennom animasjon
 • kan lage animasjonssekvenser for dataspill
 • kan gjennomføre feilsøking og identifisere vanlige feil knyttet til eksport av animasjoner til spillmotorer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan skape troverdig bevegelser og personligheter i animasjon
 • kan gjennomføre en animasjon fra idé til ferdig produkt
 • kan forberede og sette opp animasjoner i spillproduksjoner
 • kan ta imot og gi kunstnerisk og akademisk tilbakemelding

Innhold

Sentrale tema:

 • animasjonsprinsipper
 • kroppsmekanikk, anatomi, fysikalitet
 • påvirkning på animasjonskunstneren
 • de sju essensielle prinsipper i skuespillerkunsten
 • finjustering (polishing) av animasjoner
 • personlighet og karakter i animasjoner
 • visuell historiefortelling

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, kontinuerlig innleveringer, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-5 individuelle og/eller gruppebaserte oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

 • 2 individuelle mappeoppgaver hvor minst én må ferdigstilles for fremvisning på skolens Degree show. Hver oppgave teller 50% av endelig karakter

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.