2022/2023

ADK2009 Konseptkunst & Motion Design III

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred og videregående kunnskap om animert grafikk
 • har bred kunnskap om konseptkunst til bruk i spill, animasjon, reklame, som illustrasjon og informasjonsdesign
 • har bred kunnskap til å utvikle og gjennomføre design prosjekter ved å kombinere relevante digitale verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer i relasjon til konseptkunst
 • har bred kunnskap om formal-estetiske virkemidler i relasjon til utviklingen av digitale billeduttrykk og design
 • har bred kunnskap om ide- og konseptutvikling
 • har bred kunnskap på teori, metoder og produksjonsprosessen for konseptkunst, motion design og oppsett i en spillmotor
 • har bred kunnskap om filmatiske fortellinger og digital historiefortelling
 • har bred kunnskap om strukturering av egen portefølje
 • har bred kunnskap om visualisering og presentering i en spillmotor

Ferdigheter

Studenten

 • kan presentere og formidle designintensjoner på et profesjonelt nivå
 • kan gjennom ulike design- og tegneteknikker oversette og tolke erfaringer visuelt, emosjonelt og estetisk
 • kan uttrykke seg visuelt som et felles grunnlag for kommunikasjon, i dialog med andre
 • kan lage en videoportefølje for å vise sine kunnskaper innen konseptuell kunst og motion design
 • kan presentere objekter, situasjoner og karakterer på unike, gjenkjennelige, minneverdige og tiltalende måter
 • kan ta reflekterte estetiske valg og tydelig kommunisere skapende designprosesser
 • kan unytte prinsipper innen billedkunst og animasjon
 • kan produsere konseptkunst og motion design av høy kvalitet
 • kan presentere visuelt arbeid, 2D og 3D, statisk og animert, i en spillmotor

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap
 • kan planlegge og gjennomføre en større oppgave som strekker seg over tid i tråd med retningslinjer

Innhold

Sentrale tema:

 • grafisk animasjon
 • videoportefølje
 • personlig merkevarebygging
 • postproduksjon
 • interaktivitet
 • Degree show

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, kontinuerlig innleveringer, selvstudium og veiledning.

Gjennom hele emnet arbeider studentene enkeltvis med en oppgave. Studentene skal produsere en demo reel.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 2-4 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

 • 1 individuell mappeoppgave som må ferdigstilles for fremvisning på skolens Degree show. Oppgave teller 100% av endelig karakter

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.