2022/2023

ADK2008 Konseptkunst & Motion Design II

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om metodene for planlegging av tidsbasert media med tilhørende moodboards og storyboards
 • har bred kunnskap om estetisk og praktisk bruk av farger
 • har generell kunnskap om typografi
 • har kunnskap om den prinsipielle relasjonen mellom form og innhold
 • har, med perspektiv fra praksisfeltet, kunnskaper om kunstnerisk og designrelatert praksis, intensjoner, verker, stiler, genre, bevegelser og institusjoner
 • har bred kunnskap om prinsippene relatert til UI- (brukergrensesnitt) & UX- (brukeropplevelse) design
 • har bred kunnskap om prinsippene for filmatiske fortellinger
 • har kunnskap om filmatiske virkemidler og redigeringsteknikker

Ferdigheter

Studenten

 • kan beherske grunnleggende prinsipper for bildekomposisjon og filmatisk historiefortelling
 • kan gjennom ulike design- og tegneteknikker oversette og tolke erfaringer visuelt, emosjonelt og estetisk
 • kan uttrykke seg visuelt som et felles grunnlag for kommunikasjon, i dialog med andre
 • kan skape visuelle fremstillinger som gjengir presise observasjoner, til uformelle tegn og lekne oppfinnsomme verk
 • kan bruke UI & UX design prinsipper til å sette opp logiske og effektive interaktive systemer
 • kan ta i bruk visuelt billedspråk til å skape bestemte uttrykk og stemninger i tidsbaserte og interaktive medier
 • kan beherske kritisk tenkning og problemløsning i utviklingsprosesser rettet mot film og spill
 • kan sette opp enkel interaktivitet i en spillmotor
 • har utviklet et eget stilistisk visuelt ståsted
 • kan vise ferdigheter innen regi i tilknytning til produksjon av grafikk for tidsbaserte medier
 • kan ta i bruk og jobbe på tvers av flere programvarer ved produksjon av digitale kunstneriske verk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan presentere sitt arbeid og formidle faglige intensjoner på en klar og profesjonell måte

Innhold

Sentrale tema:

 • bitmap grafikk
 • vektor grafikk
 • UI (user interface) & UX (brukergrensesnitt) design
 • Visuell forståelse og historiefortelling
 • typografi
 • compositing, layers og grafisk maskering
 • implementering av 2D & 3D-elementer i 3D-rom
 • visualisering i en spillmotor

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, kontinuerlig innleveringer, laboratorieøvinger, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-5 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

 • 2 individuelle mappeoppgaver hvor minst én må ferdigstilles for fremvisning på skolens Degree show. Hver oppgave teller 50% av endelig karakter

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.