2022/2023

ADK2007 Konseptkunst & Motion Design I

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om konseptkunst til bruk i spill, animasjon, reklame, som illustrasjon og informasjonsdesign
 • har kunnskap til å utvikle og gjennomføre design prosjekter ved å kombinere relevante digitale verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer i relasjon til konseptkunst
 • har kunnskap om formal-estetiske virkemidler i relasjon til utviklingen av digitale billeduttrykk og design
 • har kunnskap om ide- og konseptutvikling
 • har kunnskap om skapende designprosesser
 • har kunnskap om anvendt fargeteori og ulike perspektiver innen fargeteori
 • har kunnskap om prinsippene i filmatisk historiefortelling
 • har kunnskap om motion- og brukergrensesnittdesign og stilistiske sjangere hos begge områdene
 • har kunnskap og forståelse for sammenhengen mellom form og innhold, ulike virkemidler og ideer i visuelle bevegelig og statisk framstillinger
 • har kunnskap om forskjellig filformater og tilhørende innhold- og kompresjonsstandarder

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre skapende prosesser innenfor konseptkunstfeltet som viser evne til å eksperimentere, utvikle og presentere ideer
 • kan benytte formal-estetikk på en bevisst måte i relasjon til utviklingen av digitale billeduttrykk og design
 • kan visualisere rom og perspektiv i billedplan
 • kan anvende fargeteori i praksis og anvende ulike perspektiver på fargelæren
 • kan visualisere og utvikle ulike former for figurasjoner, med forenklinger og abstraksjon
 • kan utvikle karakterer og framstille dem fra ulike vinkler i “turn-arounds” og presentere dem i ulike kontekster
 • kan skape digitale visuelle uttrykk og framstillinger av informativ, narrativ, subjektiv, eller skjematisk art
 • kan visualisere og framstille ulike former for figurasjoner, med forenklinger og abstraksjon
 • kan med tegning og motion design benytte romskapende virkemidler til å visualisere rom og perspektiv i billedplan

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide målrettet, kreativt og selvstendig i skapende designprosesser
 • har kunnskap om idebasert konseptutvikling
 • har øvelse i problemløsning i relasjon til kunstneriske skapende prosesser
 • har forståelse for formalestetikk
 • har kunnskap om kunst-, motion design- og UX designteori
 • kan designe og gjennomføre balanserte animerte komposisjoner
 • kan planlegge, utforme og sette opp estetiske og funksjonelle UX design
 • kan utvikle en visuell identitet i relasjon til merkevarebygging

Innhold

Sentrale tema:

 • konseptkunstfeltet
 • ideutvikling
 • design prinsipper
 • estetisk og formal estetikk i forhold til visuell kunst og design
 • hva er det bilder vil- billeduttrykk og kontekst
 • digitale kunst uttrykk, intensjoner og presentasjon
 • bruk av forskjellig programvare for design
 • motion- og UX designteori
 • porteføljeutvikling

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som kombinasjon av forelesninger, praktiske skapende øvelser, innlevering av ukentlige oppgaver, selvstudium, felles gjennomganger og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-5 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

 • 2 individuelle mappeoppgaver hvor minst en må ferdigstilles for fremvisning på skolens Degree show. Hver oppgave teller 50% av endelig karakter.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.