2022/2023

ADK2010 Entrepenørskap og Degree Show

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om å lage en showcase
 • har kunnskap om å markedsføre egen portefølje eller annet relaterbart arbeid
 • har kunnskap om distribusjon av spill og film
 • har kunnskap om å søke støtte for spill og film prosjekt
 • har kunnskap om å starte opp selskap
 • har kunnskap om kontraktskrivning
 • har bas kunnskap om lover og regler innenfor spill og film

Ferdigheter

Studenten

 • kan markedsføre egen portefølje (demo reel / website)
 • kan planlegge og gjennomføre et showcase event
 • kan skrive søknad for støtte for spillprosjekt
 • kan forstå opphavsrettigheter og hva en standardkontrakt burde inneholde

Generell kompetanse

Studenten

 • har oversikt over støtteapparat, fond og marked 
 • kan planlegge og forberede sin profesjonelle karrière etter endt studie

Innhold

Sentrale tema:

 • Markedsføring av eget arbeid 
 • Finansiering 
 • Distribusjon 
 • Lover og regler innenfor spill og film

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning.

Gjennom hele emnet arbeider studentene enkeltvis med en oppgave. Studentene skal produsere et demo reel og en skriftlig skissert strategi for markedsføring av eget varemerke som visuell kunstner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 2-4 individuelle oppgaver
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

 • 1 individuell mappeoppgave som teller 100% av endelig karakter

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.