2022/2023

ADK2900 Bacheloroppgave

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om presentasjonsteknikker
 • har kunnskap om ulike roller i et prosjektteam, hva som får team til å fungere godt, deres egen rolle i et kreativt prosjekt og planleggingsprosessen
 • har kunnskap om gruppeprosesser, konflikthåndtering og ledelsesstrategier i et prosjekt
 • har kunnskap om ulike faser i en produksjon
 • er kjent med verdiskapning i kreative prosjekter, og samspillet mellom kreative og økonomiske avveininger
 • er kjent med bruk av avtaler og kontrakter i produksjoner
 • har kunnskap i gjennomføring av prosjektarbeid med tema innenfor studiets fagområder
 • har kunnskap om produksjon knyttet til teknologiske interaktive medieprodukter
 • har kunnskap om kritisk tenkning, kommunikasjon og problemløsning knyttet til teknologiske- og interaktive produkter
 • har bred kunnskap om eget fordypningsområde og innsikt i relaterte fagområder
 • har kunnskap om kreative prosesser i et prosjekt
 • har kunnskap om grunnleggende tenkemåter i forhold til entreprenørskap, selv-promotering og markedsføring

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan vurdere arbeidsmengde opp mot kvalitet
 • kan gi ulike typer presentasjoner for å promotere et prosjekt
 • kan utvikle produksjonsprosessen i et tverrfaglig prosjekt
 • kan anvende faglig kunnskap til å gjennomføre og være deltaker i et utviklingsprosjekt og ha forståelse for ulike utviklings- og prosjektstyringsmetoder
 • kan beherske og anvende relevante verktøy, metoder og teori for eget prosjekt
 • kan forstå design-prosesser fra ide til ferdig produkt
 • kan forstå teknologiske prosesser fra ide til ferdig produkt
 • kan arbeide skapende med teknologi- og designfag i problemløsning
 • kan anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid relevant for problemstilling
 • kan beherske kritisk tenkning, logikk og kommunikasjon i problemløsning
 • kan reflektere over og evaluere egen og et prosjekts arbeid og utviklingsprosess
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter som strekker seg over tid, som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan beherske norsk muntlig og skriftlig, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng og akademisk arbeid
 • kan inspirere til, og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig, skriftlig og visuelt
 • har kompetanse i hvordan utnytte ulike typer digitale verktøy på en effektiv og planmessig måte
 • har informasjonskompetanse
 • kan tenke strategisk i forhold til selvpromotering, markedsføring og forretningsutvikling

Innhold

Sentrale tema:

 • planlegging og preproduksjon av et prosjekt
 • estimering (bottom-up method, three-point estimation)
 • roller og ledelse
 • innslag- og presentasjonsteknikker
 • prosjektledelse
 • idéutvikling
 • prosjektbeskrivelse
 • produksjonene gjennomføres etter felles retningslinjer
 • arbeidet skal foregå i team som arbeider etter prosjektmetodikk
 • utvikling av digitale opplevelsesprodukter med prosjektrapport som skal baseres på fagkunnskap og refleksjon over egen arbeids- og læringsprosess

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert i to deler, del 1 og del 2. Del 1 undervises i 5. semester, og er en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning, og fokuserer på preproduksjonsfasen. Del 2 gjennomføres i 6.semester, og fokuserer på produksjonsfasen. I del 2 er det hovedsakelig lagt opp til selvstudium i grupper, hvor gruppene deltar på seminar og veiledes av gruppens tildelte veileder. Hver enkelt gruppe skal ha jevnlige møter med gruppens veileder i løpet av semesteret. Gruppen kan velge å gjennomføre prosjektet i samarbeid med en ekstern partner. Det vil bli gitt en presentasjon av potensielle eksterne partnere. Problemstilling og forskningsspørsmål utarbeides sammen med veileder i del 1, men alle prosjekter må forhåndsgodkjennes av instituttet før de kan gjennomføres i del 2. I tilfeller hvor gruppens foreslåtte prosjekt ikke kan godkjennes, kan gruppen tildeles et prosjekt med en intern eller ekstern samarbeidspartner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • presentasjon og innlevering av 1-4 gruppeoppgaver
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen
 • deltakelse på 2-3 gruppeseminarer
 • deltakelse på 5-10 veiledningsmøter

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

Gruppeprosjekt bestående av produkt og rapport. Muntlig gruppeeksamen kan justere prosjektet med én hel karakter opp eller ned.

Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa ansvarlig for alt innhold i oppgaven/produktet/prestasjonen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.