2022/2023

ADK1003 Spilldesign

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og forståelser innenfor spilldesign
 • har kunnskap om en spilldesigners oppgaver og arbeidsmetoder i ulike
  spillproduksjoner
 • har kunnskap om enkle analyseverktøy og teknikker for spill
 • har kunnskap om de grunnleggende fellestrekkene og ulikhetene mellom
  forskjellige typer spill
 • har kjennskap til historiske utviklinger i spillbransjen
 • har kunnskap om hvordan man finner inspirasjonskilder og bruker det i sitt eget arbeid
 • har kjennskap til hvordan man utvikler et gjennomgående design som kulliminerer i et
  dataspill
 • har kunnskap om bruk av systemtenkning i spilldesign
 • har kunnskap om bruk av prosjektstyringsverktøy i dataspillproduksjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere enkle spill med hensyn til forholdet mellom mekanikker og opplevelse
 • kan bruke ulike teknikker for å balansere eksisterende og nye spilldesign
 • kan spesifisere og operasjonalisere et spilldesign med det formål å skape en spesifikk spillopplevelse
 • kan utvikle et interaktivt prosjekt fra idé til ferdig implementasjon via en iterativ prosess
 • kan drøfte og forklare kjernekonsepter som spill, spilldesign spillmekanikker og balansering
 • kan identifisere mekanikker og spillemønstre i ulike typer spill
 • kan skape nye spilldesignideer, og dokumentere disse på en god måte
 • kan jobbe i tverrfaglige team
 • kan skrive en analytisk akademisk tekst
 • har forståelse for ulike prosjektstyringsmetoder og prosesser
 • kan holde seg til minimumskrav for utvikling av et levedyktig dataspill
 • kan gjennomføre First playable, Alpha, Beta og Gold Master etter tidsplanen
 • kan historiske utviklinger innen dataspill

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forklare og rettferdiggjøre designvalg med referanse til pensum
 • har et teoretisk og kognitivt grunnlag for videre analytisk og kreativt arbeid med interaktive produksjoner
 • har teoretisk og praktisk erfaring gjennom analyse og spilltesting av spill og design og redesign av nye og eksisterende spill
 • kan gjennomføre en iterativ spilldesignprosess fra start til slutt, der prototyping, testing og dokumentasjon vil være i fokus
 • kan utvikle forskjellige gamedesigndokumenter
 • kan finne, vurdere og henvise til inspirasjonskilder fra spill og filmbransjen
 • kan bruke kildereferanser aktivt i sitt eget arbeid
 • kan planlegge et dataspillprosjekt i en tverrfaglig arbeidsgruppe
 • kan begrunne faglige valg i utviklingsprosessen
 • kan bruke forenklet systemanalyse i spilldesign

Innhold

Sentrale tema:

 • spilldesign
 • dramaturgiske strukturer i dataspill
 • level design
 • synergieffekter mellom gameplay og historieutvikling
 • analyserer dataspill
 • utvikle spilldesign dokumenter og finne inspirasjonskilder
 • spilltesting
 • prosjektstyring
 • historisk utvikling innen dataspill
 • tverfaglig utvikling av et product
 • systemtenkning i spilldesign

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 2-4 individuelle oppgavebesvarelser.
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

 • Gruppeoppgave med 2-4 studenter pr gruppe, teller 50% av endelig karakter
 • 2 individuelle oppgaver, teller 50% av endelig karakter

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/produktet/prestasjonen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.