2022/2023

ADK1001 3D-kunst & generalisering I

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap i effektiv 3D-modellering
 • har kunnskap om UV-mapping, teksturering og surface-shadere
 • har kunnskap om rigging
 • har kunnskap om animasjon
 • har kunnskap om kamera og lyssetting i 3D-rom
 • har kunnskap om rendering og komposisjon
 • har kunnskap om filstrukturer og arbeidsflyt i 3D-applikasjoner
 • har innsikt i den historiske utviklingen av 3D i dataspill og film
 • har kunnskap om klargjøring av 3D-objekter

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke 3D-programvare på et grunnleggende nivå
 • kan skape enkle 3D-modeller for bruk i spill og animasjonsfilm
 • kan gjennomføre UV-mapping av enkle polygonbaserte 3D-modeller
 • kan ta i bruk material-shadere og teksturer til å skape troverdige overflater på 3D-modeller
 • kan skape en interessant komposisjon med enkle modeller og tilpasset bruk av 3 punkts lyssetting og kamera
 • kan lage enkle key-frame animasjoner med utgangspunkt i prinsippene for animasjon
 • kan rendere stillbilder og bildesekvenser gjennom bruk av både hardware- og software-rendermotorer
 • kan ta riktige valg med tanke på innstillinger av rendermotoren i bruk
 • kan ta bevisste valg rundt filformater med tanke på eksport, import og rendering
 • kan tilpasse brukergrensesnittet i 3D-programvaren for å effektivisere arbeidsflyten
 • kan organisere et prosjekt med tanke på filstruktur og oppsett i 3D-programvaren i bruk
 • kan gjennomføre vellykket feilsøking og løse problemer med 3D-objekter for spill

Generell kompetanse

Studenten

 • kan begrunne faglig de valg som blir gjort i utviklingsprosessen både skriftlig og muntlig
 • kan delta i faglige diskusjoner rundt oppbygging av en 3D-modell
 • kan delta i faglige diskusjoner på et profesjonelt nivå om en 3D-produksjon og utviklingsprosessen

Innhold

Sentrale tema:

 • brukergrensesnitt av en 3D-programvare
 • polygon- og surface/spline modellering
 • UV-mapping
 • material-shadere og teksturer
 • riktig bruk av komposisjon, lyssetting og kamera i 3D-rom
 • bruk av hardware- og software rendermotorer for rendering av stillbilder og bildesekvenser
 • filstruktur og filformater

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, innlevering av ukentlige oppgaver, selvstudium og veiledning.

Undervisning i plenum og individuelt arbeid/individuelle oppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 1-3 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplan
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplan

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

 • 6 timers skriftlig individuell eksamen som teller 40 % av karakteren
 • 1 individuell mappeoppgave som teller 60 % av karakteren

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.