2022/2023

2TEG102A Tegning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om hvordan en tegner og hvordan en kan uttrykke seg gjennom tegning
 • har grunnleggende kunnskap om tegnemediets muligheter til kommunikasjon
 • har grunnleggende kunnskap og forståelse for sammenhengen mellom form og innhold, i visuelle framstillinger
 • har grunnleggende kunnskap om formal estetiske og komposisjonelle virkemidler i relasjon til utviklingen av digitale tegninger som; synsvinkel, belysning, modellering, tekstur/overflate, flatekjennetegn, bevegelse, balanse, fargebruk, og komposisjon
 • har grunnleggende forståelse for proporsjoner i relasjon til figurative, og abstrakte former
 • har grunnleggende kunnskap om valør brukt i tegning
 • har grunnleggende kunnskap om anvendt fargeteori har grunnleggende kunnskap om konstruert perspektiv
 • har grunnleggende forståelse for bilders performative egenskaper i tegning, illustrasjon og spillestetikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan med grunnleggende tegneteknikker oversette og tolke erfaringer visuelt, emosjonelt og estetisk gjennom tegnemediet
 • kan på en grunnleggende måte benytte frihåndstegning som et felles grunnlag for kommunikasjon, i dialog med andre og en selv
 • kan benytte tegning til å gjengi presise observasjoner, til uformelle tegn og lekent oppfinnsomt linjespill
 • kan med tegning, visualisere og framstille ulike former for figurasjoner, med forenklinger og abstraksjon
 • kan med tegning visualisere rom og perspektiv i billedplan
 • kan anvende grunnleggende fargeteori gjennom tegning
 • kan arbeide grunnleggende med tegning både av informativt, objektivt til mer av subjektivt og narrativ/illustrerende art

Generell kompetanse

Studenten

 • har praksiserfaring med målrettet, kreativt og selvstendig arbeid i skapende tegn prosesser
 • har grunnleggende kunnskap om formalestetikk
 • har grunnleggende kunnskap om tegning som medie

Innhold

Sentrale tema:

 • Tegning som kommunikasjon
 • blikket som verktøy - objektiv tegning, subjektiv tegning, tegneutrykk og metode øvelser og bevissthet rundt formalestetiske virkemidler, figurtegning og gester, perspektiver på plan, rom, og volum

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som kombinasjon av forelesninger, praktiske skapende øvelser, kontinuerlige ukentlige oppgaver, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 2-3 individuelle oppgaver

Eksamen

 • Mappevurdering bestående av 2 individuelle oppgaver hvor hver av oppgavene teller 50%

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.