2022/2023

2PREV101A Utvikling og pre-visualisering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om planlegging av prosjekt med ulike milepæler og tidsfrister
 • har kunnskap om 2D animatic og 3D previsualisering utvikling
 • har kunnskap om visuelt språk for spill og film medier
 • har kunnskap om film historie og sjangerutvikling relatert til filmatisk produksjon
 • har kunnskap om sentrale teorier innen historiefortelling og utvikling av narrativ for filmspråk og spillscenestruktur
 • har kunnskap om manusutvikling
 • har kunnskap om utvikling av visuelle historiefortellingsteknikker for storyboarding og CG sceneoppsett
 • har kunnskap om animasjon for ulike 2D og 3D dataprogram
 • har kunnskap om sceneeksport fra ulike dataprogramapplikasjoner
 • har kunnskap om redigering og utviklingsteknikker for sceniske scener
 • har kunnskap om jobbkrav i bransjen

Ferdigheter

Studenten

 • kan lage elementer for 2D- og 3D-produksjonsprosess (pipeline)
 • kan utvikle og ta i bruk elementer for sceneutvikling og visuell historiestruktur
 • kan skape generiske 2D/3D scener med fokus på visuell historiefortelling
 • kan etablere et bibliotek av digitale elementer
 • kan utvikle storyboard som følger gjeldende formater
 • kan bruke 2D animatic & 3D previsualisering i utvikling av en produksjon
 • kan reflektere over egen praksis og justere denne under veiledning
 • kan utvikle en historie basert på undersøkte eksempler
 • kan skrive og tolke et manus som følger standard manusmal

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante problemstillinger i en planleggingsprosess
 • kan planlegge og gjennomføre mindre prosjektarbeid proaktivt i tråd med retningslinjer for pre-visualisering og animatic utvikling for individet arbeid og gruppearbeid
 • kan reflektere over eget arbeid og bruke konstruktive tilbakemelding på en positiv måte til å justere egen praksis

Innhold

Sentrale tema:

 • prosjektstyring
 • narrativ teori med fokus på visuell historiefortelling
 • analyse av spill- og filmscener med fokus på visuell historiefortelling
 • utvikling av narrativ og scene struktur basert på undersøkte eksempler
 • manusforfatting og storyboarding for individuelt prosjekt og gruppeprosjekt
 • lavkvalitet filmatisk videoutvikling for 2D- og 3D-applikasjoner
 • kamerautsnitt for videosekvensredigering
 • filmhistorie
 • arbeid i team

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 2-6 individuelle og gruppebaserte oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

 • 1 individuell mappeoppgave som teller 50% av endelig karakter
 • 1 gruppebasert mappeoppgave som teller 50% av endelig karakter

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.