2022/2023

2PROD101A Produksjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om de ulike faser i et prosjekt fra pre-produksjon, produksjon, til postproduksjon
 • har kjennskap til spilldesign, utvikling og testing av et dataspill
 • har kjennskap til historiske referanser i spillbransjen
 • har kunnskap om hvordan man finner inspirasjonskilder og bruker det i sitt eget arbeid
 • har kjennskap til hvordan man utvikler et gjennomgående design som kulminerer i et dataspill eller interaktivt produkt
 • har kunnskap om og kan gjennomføre en analyse om et interaktivt produkt (spill, crossmedia, o.l.)
 • har kunnskap om historiefortelling i dataspill

Ferdigheter

Studenten

 • kan jobbe i tverrfaglige team
 • kan skrive en analytisk akademisk tekst
 • har forståelse for ulike prosjektstyringsmetoder og prosesser
 • kan bruke enkel og effektiv digital kunst og lyd i en produksjon
 • kan begrense produksjonen til de mest nødvendige funksjoner og ha fokus på UX
 • kan gjennomføre First playable, brukerteste produktet og ta det videre til endelig versjon som en Gold Master
 • kan arbeidsprosessen mellom et 3D-utviklingsprogram og en spillmotor
 • kan definere de viktigste historiske milepælene til dataspillutvikling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan finne, vurdere og henvise til inspirasjonskilder fra spill og filmbransjen
 • kan bruke kildereferanser aktivt i sitt eget arbeid
 • kan planlegge et dataspillprosjekt i en tverrfaglig arbeidsgruppe
 • kan begrunne faglige valg i utviklingsprosessen
 • kan formidle produktideer i en pitch-presentasjon

Innhold

Sentrale tema:

 • design dokumenter som for eksempel art bible, style guide
 • ideutvikling og finne inspirasjonskilder
 • opprettholde en prosjektside på internett og holde den oppdatert gjennom hele produksjonen
 • spilltesting
 • gantt skjema og evt. andre organisatoriske hjelpemidler
 • wireframes, blokking av animasjon og GUI testing
 • lage digital kunst, animasjon, lyd til en dataspillproduksjon
 • historisk utviklinger innen dataspill
 • tverrfaglig utvikling av et prosjekt

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 2-4 gruppebaserte oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Obligatoriske arbeidskrav som er bestått er kun gyldig i 12 måneder. Studenter som ønsker å ta opp eksamener etter 12 måneder, må bestå de obligatoriske arbeidskravene på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Eksamen

 • 1 individuell mappeoppgave som teller 60% av endelig karakter
 • 1 gruppeoppgave som teller 40% av endelig karakter

Ved gruppeeksamen står alle deltagere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/produktet/prestasjonen.

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.