2022/2023

TEKF2005 Praksis (Flerkamera TV-produksjon)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

  • Kjenner til relevante aktører i norsk TV-bransje
  • Har oppdatert kunnskap om arbeidsrutiner og organisering hos relevante bransjeaktører 

Ferdigheter  

Studenten 

  • Kan utnytte sine kunnskaper til å holde seg oppdatert omkring relevante arbeidsmetoder, teknikk og problemstillinger.
  • Kan gjennomføre arbeidsoppgaver og bidra aktivt i prosjekter, prosesser eller produksjoner i en profesjonell kontekst  

Generell kompetanse  

Studenten 

  • Kan utvikle egen kompetanse på sitt fagfelt gjennom praktisk arbeid og refleksjon av dette
  • Kan bidra med faglige vurderinger i praktiske samarbeidsprosesser

Innhold

Studentene er i dette emnet i praksis hos en bransjeaktør (for eksempel et produksjonsselskap, kringkaster eller teknologibedrift).
Praksis er av inntil 8 ukers varighet, og foregår normalt i perioden uke 1 til uke 8.

Studenten har selv ansvar for å skaffe praksisplass, men TV-skolen legger til rette for prosessen gjennom besøk og presentasjon av potensielle praksissteder. Praksisplass skal godkjennes av ansvarlig emneleder.

Studenten og praksisstedet skal i samarbeid utvikle en plan for hvilke arbeidsoppgaver studenten skal gjennomføre i perioden. TV-skolen følger opp studenten i praksisperioden.

Etter endt praksis skal studenten levere en skriftlig rapport over produksjonen.

Arbeids- og undervisningsformer

Praksis hos relevant bransjeaktør, inntil 8 ukers varighet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • Godkjenning av praksisplass

Eksamen

  • Eksamensform: Skriftlig praksisrapport, etter nærmere angitt spesifikasjon  
  • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått