2022/2023

TEK1013 Musikkproduksjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten

 • kjenner til pop/rock-låters form og oppbygging, herunder taktinndeling og elementer så som intro, vers, prechorus, refreng, bridge, outro
 • kjenner til grunnleggende struktur og form i klassiske musikkverk
 • har kjennskap til grunnleggende musikkterminologi
 • har kunnskap om instrumenter til bruk i kammermusikk og pop/rock-produksjon: navn, utseende, gruppetilhørighet, hvordan de låter
 • har kunnskap om ulike instrumenters soniske egenskaper, som frekvenskarakteristikk og lydnivåer
 • har kunnskap om ulike mikrofoners egenskaper og bruksområder
 • har kunnskap om hvordan bildekomposisjon, kamerateknikker, lys, scenografi m.m. kan brukes til å påvirke det visuelle uttrykket i musikkproduksjon
 • har kjennskap til lydetterarbeidets innhold og sentrale utfordringer i forbindelse med miksing av musikkproduksjoner

Ferdigheter  

Studenten 

 • kan analysere musikkstykker for å finne rett takt og verkets ulike elementer, og kan ut fra sin tildelte fagfunksjon gi kvalifiserte bidrag i preproduksjon og opptakssituasjon til hvordan dette skal formidles audiovisuelt
 • kan i en teamsammenheng planlegge og gjennomføre selvstendig arbeid innenfor sin tildelte fagfunksjon i flerkamera musikkproduksjoner
 • Kan velge relevante mikrofontyper til de ulike instrumenter og vokal, og plassere mikrofoner som et kompromiss mellom optimal sonisk plassering og visuelt uttrykk

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan behandle eksterne samarbeidsaktører profesjonelt og legge forholdene til rette for god musikalsk utøvelse, med eller uten publikum tilstede
 • Kan gi faglig begrunnede innspill til tekniske og produksjonsmessige utfordringer

Innhold

I dette emnet skal studentene lære å produsere kammermusikk og pop-/rock-låter live, i samarbeid med utøvende musikere i ensemble og band.
Studentene skal med utgangspunkt i analyse av ulike musikkverk øves i å formidle musikalske opplevelser audiovisuelt.

Kurset inneholder to produksjonsperioder. Det utarbeides en egen prosjektbeskrivelse med nærmere angitte oppgaver for de enkelte fagfunksjoner.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • prosjekt- og planmøter  
 • preproduksjon og planlegging individuelt og innenfor faggruppene lyd, foto, lys/scenografi/kamerakontroll 
 • egenøving 
 • veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse i all undervisning (angitt i undervisningsplan), samt innlevering av planverk fra faggrupper iht. prosjektbeskrivelse

Eksamen

Eksamensform: Innlevering av ferdigstilte produksjoner etter nærmere angitt format, samt deltakelse i sluttevaluering og individuell hjemmeeksamen

Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått