2022/2023

TEK1011 Nyheter og magasin

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kunnskap om dramaturgisk oppbygging av nyhets- og magasinproduksjon for TV
 • Har kjennskap til redaksjonelle og studiotekniske arbeidsformer i avvikling av nyhets- og magasinproduksjon for TV
 • Kjenner til sentrale nyhetskriterier og presseetiske problemstillinger i omgang  med programinnhold og kilder 
 • Har kunnskap om forarbeid og avvikling av nyhets- og magasinproduksjon

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan utarbeide relevant planverk for sitt fagområdes oppgaver i nyhets- og magasinproduksjon for TV
 • Kan gjennomføre relevante ansvarsoppgaver innenfor sitt område for å forberede og avvikle nyhets- og aktualitetsproduksjon i TV-studio
 • Kan beskrive strukturelle og stilistiske kjennetegn ved ulike nyhets- og magasinprogrammer
 • Kan reflektere over prosess og produkt i arbeidet med nyhets- og  magasinproduksjon 

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som deltaker i et studiobasert produksjonsteam
 • Kan korrigere eget arbeid etter tilbakemeldinger gitt gjennom veiledning og evalueringer i plenum

Innhold

Emnet er felles for studenter i TV-ledelse, Flerkamera TV-regi og og Flerkamera TV-produksjon. Emnet gir en praktisk innføring i studiobasert nyhets- og magasinproduksjon for TV. Det gis innføring i sjangerne, inkludert undervisning om nyhetskriterier og presseetikk. Studentene produserer ukentlige sendinger «live on tape» og uten produksjonsstopp, og blir kjent med planverktøy, arbeidsflyt, funksjonsspesifikke oppgaver og kommunikasjonsform i studioproduksjon. Studentene rullerer mellom studieprogramspesifikke fagfunksjoner fra sending til sending. Krav til innhold i sendingene oppgis ved emnestart.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • programproduksjon, inkludert prøver  
 • redaksjonelt utviklingsarbeid 
 • veiledning i studiosituasjon
 • felles evalueringer 
 • ekskursjon 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 

Deltakelse i all undervisning (angitt i undervisningsplan) 

Eksamen

 • Eksamensform: Hjemmeeksamen (inkludert planverk og refleksjon)
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.