2022/2023

TEKE2900 Bachelorproduksjon (enkamera produksjonsteknikk)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har inngående kunnskap om arbeidsoppgaver, ansvar, arbeidsmetodikk og rutiner i valgt fordypning, henholdsvis foto, lyd, klipp eller postproduksjon
 • Har spesialisert og oppdatert teknisk kunnskap om utstyr og/eller programvare i   valgt fordypning (foto, lyd, klipp eller postproduksjon)
 • Har inngående kunnskap om nøkkelbegreper, teknisk teori og faglige sammenhenger i valgt fordypning (foto, lyd, klipp eller postproduksjon)
 • Har gode kunnskaper om oppgaver og arbeidsflyt i produksjon av program eller dokumentarfilm av inntil 28 minutters varighet  

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan gjennomføre utøvende arbeid i sin fagfunksjon, på en slik måte at arbeidet tjener en planlagt visjon
 • Kan anvende sine kunnskaper til å utvikle, planlegge og realisere en dokumentarfilm eller faktabasert programproduksjon av inntil 28 minutters varighet
 • Kan gjennomføre et reflektert, selvstendig og profesjonelt arbeid innenfor sitt fagområde, og levere i henhold til bransjens tekniske standarder og kvalitetskrav
 • Kan skrive rapporter og gjennomføre et akademisk arbeid med utgangspunkt i problemstillinger fra eget fagområde

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan utveksle faglige synspunkt og delta i diskusjoner med profesjonelle aktører i fagfeltet
 • Kan forholde seg kritisk reflekterende til relevante problemstillinger og utviklingstendenser i eget fagområde 

Innhold

Bachelorprosjektet er studieprogrammets avsluttende emne, og inneholder to hovedkomponenter:

 • En bachelorproduksjon. Denne bygger videre på forarbeidet gjort i 5. semester. Produksjonens format, innhold og form (inkludert varighet) videreutvikles i samråd med veileder. TV-skolen foretar endelig produksjonsbeslutning
 • En skriftlig avsluttende oppgave som inneholder produksjonsrapport, dokumentasjon på eget arbeid samt en faglig drøftelse med utgangspunkt i eget arbeid

Studenten har ansvarsoppgaver knyttet til sin faglige fordypning (foto, lyd, klipp eller postproduksjon), og skal anvende sine kunnskaper for å bidra til en produksjon av inntil 28 minutters varighet.  Emnet bygger videre på prosjektbeskrivelse og forarbeid gjennomført i femte semester, og studenten skal nå ferdigstille forarbeidet, utvikle nødvendig planverk, samt gjennomføre og ferdigstille produksjonen i samarbeid med øvrig kreativt team.

Bachelorprosjektet åpner opp for større valgfrihet og selvstendighet med hensyn til format eller programtype, fortellerteknikk og stilgrep, valg av distribusjonsplattform m.m. Bachelorproduksjonens format kan være en dokumentarfilm, en pilot til en dokumentarserie eller format, eller annet originalt innhold for enkamera programproduksjon. Maksimal lengde på produksjonen er 28 minutter.

Samtidig stilles det krav til at prosjektet har et helhetlig konsept, en artikulert visjon basert på regifaglige betraktninger og at planen for gjennomføring er realistisk innenfor de rammebetingelser som TV-skolen angir. Under ledelse av regissøren leverer det kreative teamet tidlig i semesteret en «greenlightmappe». TV-skolen gir veiledning i valg av prosjektets format, innhold og form. TV-skolen gir produksjonstilskudd, er produksjonens ansvarlige produsent og foretar endelig produksjonsbeslutning.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • prosjektarbeid
 • filmproduksjon  
 • veiledning  
 • selvstudium 
 • oppgaveskriving 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Gruppeoppgave: Innlevering av Greenlightmappe, inkludert prosjektbeskrivelse, reginotat, beskrivelse av visuelt og auditivt konsept, bestykningsliste, HMS-plan samt risikoanalyse ved behov. Andre spesifikasjoner kan tilkomme, og opplyses ved emnestart
 • Deltakelse i veiledning og greenlightmøte
 • Deltakelse i felles screeninger

Eksamen

(a)     Innlevering av ferdig produksjon (teller 60%)

(b)    Skriftlig innlevering bestående av produksjonsrapport, dokumentasjon på studentens arbeid i forbindelse med produksjonen og en skriftlig tekst som drøfter faglige utfordringer og setter bachelorproduksjonen inn i en større faglig kontekst (teller 40%)

(c)     Muntlig eksamen (justerende)

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

 

Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.