2022/2023

TEKE2007 Kritisk og undersøkende dokumentarisme (TV- og dokumentarproduksjon)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kunnskap om særtrekk ved den samfunnskritiske dokumentaren
 • Har kjennskap til virkemidler og ulike formgrep i den politiske dokumentaren
 • Har kjennskap til etiske problemstillinger knyttet til produksjon av   samfunnskritisk dokumentar 

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan utarbeide et filmatisk eller auditivt konsept for sin fagfunksjon som inngår i  filmens totalkonsept, og kommunisere dette til øvrige deltakere i staben
 • Kan foreta reflekterte tekniske og estetiske valg i sitt arbeid, på en slik måte at  det tjener en planlagt visjon
 • Kan ivareta den filmatiske fortellingen i en journalistisk drevet produksjonsform

 

Generell kompetanse  

Studenten 

Kan reflektere over egen faglig utøvelse, og justere denne under veiledning 

Innhold

Studentene skal i samarbeid med et kreativt team produsere en samfunnskritisk dokumentar av inntil 20 minutters varighet. Filmen skal avdekke underrapportert virkelighet og forhold som de ansvarlige gjerne ikke ønsker skal bli gjenstand for innsyn, debatt eller forandring. Til grunn for filmene ligger grundig journalistisk research, og gjennom emnet får studentene praktisk trening i å forholde seg til etiske problemstillinger i regigjerningen, og til journalistiske metoder som for eksempel vurdering av sakens vesentlighet, redaksjonell styring, offentlig innsyn, bruk av kilder samt tilsvarsrett.

 

I arbeidet trer studenten inn i sin fordypningsrolle (foto, lyd, klipp, postproduksjon), og vil ha et særlig ansvar for denne rollens ansvarsområder i produksjonen. Avhengig av team-sammensetning må andre tekniske arbeidsoppgaver under forarbeid, opptak og etterarbeid påregnes.

 

Studenten skal anvende sine kunnskaper i en arbeidsflyt fra idé og frem til publisering av produktet, og bidra med tekniske og kreative forslag og løsninger innenfor rammer gitt av regissør og redaksjon. Studenten har ansvar for resultatet på sitt/sine funksjonsområder, det vil si at arbeidet tilfredsstiller de krav og spesifikasjoner som oppgis i prosjektbeskrivelsen. 

Studentenes valg og progresjon i arbeidet veiledes og evalueres av faglærer undervegs i prosessen. 

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning
 • filmvisning  
 • prosjektarbeid  
 • filmproduksjon
 • veiledning individuelt og i gruppe  
 • bruk av læringsplattform Canvas 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Innlevering av konsept og planverk for studentens fagfunksjon
 • Deltakelse i screening

Eksamen

 • Eksamensform: Innlevering av følgende materiale:
  • Produksjon av dokumentarfilm etter nærmere angitt spesifikasjon (teller 60%)
  • Hjemmeeksamen (teller 40%)

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

  

Karaktersystem. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter