2022/2023

TEK1015 Miljøportrettering (TV- og dokumentarproduksjon)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kunnskap om dokumentariske arbeidsmetoder for å skildre miljøer og relasjoner mellom mennesker
 • Har kunnskap om fortellertekniske og stilistiske konvensjoner i dokumentariske miljøportretter for film og TV
 • Har kunnskap om praktiske problemstillinger knyttet til arbeidsflyt i det produksjonstekniske fagfeltet

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan i en teamsammenheng planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid innenfor sin faglige fordypning (foto, lyd, klipp eller postproduksjon), og bidra til en produksjon av inntil 15 minutters varighet
 • Kan foreta reflekterte tekniske og estetiske valg i sitt arbeid, på en slik måte at det tjener en planlagt visjon
 • Kan benytte seg av filmatiske referanser i eget arbeid, og kan plassere egen produksjon inn en faglig tradisjon

 

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan gi faglig begrunnede refleksjoner omkring eget virke

Innhold

Som del av et kreativt team skal studenten i dette emnet planlegge og gjennomføre en produksjon som skildrer et miljø. Produksjonen skal være av 12-15 minutters varighet, ha en tre-akt struktur og inneholde minst 3 karakterer. Teknisk raider, opptaks- og etterarbeidsperioder, klippeforhold med mer oppgis i egen prosjektbeskrivelse ved overlevering/emneoppstart.

I arbeidet trer studenten inn i sin fordypningsrolle (foto, lyd, klipp, postproduksjon), og vil ha et særlig ansvar for denne rollens ansvarsområder i produksjonen. Avhengig av team-sammensetning må andre tekniske arbeidsoppgaver under forarbeid, opptak og etterarbeid påregnes.

Studenten skal anvende sine kunnskaper i en arbeidsflyt fra idé til publisering av produktet og bidra med tekniske og kreative forslag og løsninger innenfor rammer gitt av regissør og redaksjon. Studenten har ansvar for resultatet på sitt/sine funksjonsområder, det vil si at produksjonen tilfredsstiller de krav og spesifikasjoner som oppgis i prosjektbeskrivelsen. 

Studentenes valg og progresjon i arbeidet veiledes og evalueres av faglærer undervegs i prosessen.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • prosjektarbeid i team  
 • film-/TV-produksjon 
 • veiledning, individuelt og i team 
 • egenarbeid
 • visninger 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse i undervisning (angitt i undervisningsplanen), samt innlevering av redigerte versjoner av produksjonen i forkant av felles screeninger, etter nærmere spesifikasjoner

Eksamen

Eksamensform:

 1. Innlevering av ferdig produksjon, etter nærmere angitt format (teller 60%)
 2. Skriftlig hjemmeeksamen, bestående av produksjonsrapport etter nærmere angitt spesifikasjon og refleksjonsnotat på cirka 8 sider (teller 40%)

 

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.  

 

Karaktersystem: Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Oppgis i undervisningsplanen samt på eksamensoppgaven.