2022/2023

TEK1016 Digital workflow

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kunnskap om digital workflow og teknisk planlegging av programproduksjon
 • Har grunnleggende kunnskap om DaVinci Resolve, og kjenner til prosedyrer og prinsipper for fargekorrigering (grading)
 • Kjenner til grunnleggende lyd- og bildeteori, inkludert akustikk, persepsjon og fargelære
 • Har grunnleggende kunnskap om ProTools

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan planlegge den digitale flyten i enkamera film- og programproduksjon
 • Kan med utgangspunkt i en idé eller synopsis beregne tekniske og logistiske behov i opptaks- og etterarbeidsfasen av en enkameraproduksjon
 • Kan gjennomføre mindre produksjonsøvelser i opptakslyd, lydetterarbeid og fargekorrigering  

Innhold

Emnet er felles for alle studenter ved studieprogrammet i TV- og dokumentarproduksjon, og bygger videre på emnene «Teknisk utstyr – valg og bruk» og «Arbeidsprosesser og roller i enkameraproduksjon» fra første studieår. Gjennom undervisning, øvelser og egenarbeid skal studenten videreutvikle sin generelle kompetanse og ferdigheter innenfor TV- og dokumentarproduksjon. Undervisningstemaer omfatter:

 • Teknisk workflow
 • Praktisk preproduksjon
 • Innføring i grading
 • Lyd- og bildeteori
 • Lydopptaksteknikk
 • Innføring i ProTools

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • gruppearbeid  
 • produksjonsøvelser 
 • egenøving 
 • veiledning 
 • bruk av digitale verktøy i undervisningen og i studentens læringsarbeid    

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i undervisning og øvelser

Eksamen

 • Eksamensform: Praktisk prøve   
 • Karaktersystem. Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.