2022/2023

TEK1005/1 Aktualitets-TV

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Kjenner til sentrale nyhetskriterier
 • Har kunnskap om dramaturgisk oppbygging av nyhetsreportasjer og innslagsproduksjon for faktabasert TV
 • Har kjennskap til presseetiske problemstillinger i omgang med aktualitetsstoff og kilder 

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan finne nyhetsstoff, gjøre research, planlegge og gjennomføre produksjon av reportasjer og magasininnslag
 • Kan gjennomføre oppdrag som videojournalist
 • Kan beskrive dramaturgiske og stilistiske kjennetegn ved nyhetsreportasjer og innslagsproduksjon for magasinprogrammer
 • Kan reflektere over etiske og fortellertekniske utfordringer i arbeidet med egne produksjoner

Innhold

Emnet gir en innføring i praktisk nyhetsproduksjon for TV, og inkluderer:

 • Introduksjon til nyhetsjournalistikk – nyhetskriterier, research, kildebruk og presseetikk
 • Vinkling og dramaturgi i nyhetssaker for TV
 • Ulike produksjonsøvelser, deriblant reportasje og magasininnslag (VB) i grupper
 • Kurs i videojournalistikk (VJ)

 

Reportasje og programinnslag er grunnformer i faktabasert film- og TV-produksjon. I dagens medielandskap er multifunksjonelle produksjonsferdigheter ettertraktet, og i dette emnet legges det vekt på å utvikle studentens kompetanse til å kunne håndtere opptaks- og redigeringsutstyr og samtidig, gjerne under tidspress, sørge for at innslaget har dramaturgisk flyt, klarhet og god informasjonsverdi. Emnet inneholder også kurs og øvelser i videojournalistikk, der studenten jobber alene og fyller tekniske og kreative fagfunksjoner selv, gjerne også rollen som journalist og reporter. Som del av kurset kan videojournalisten gjøre oppdrag for et profesjonelt mediehus.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • gruppearbeid  
 • produksjonsøvelser 
 • veiledning 
 • seminar 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i all undervisning (angitt i undervisningsplan), samt deltakelse i screening/evaluering

Eksamen

 • Eksamensform: Hjemmeeksamen
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til bestått/ikke bestått