2022/2023

3RIS311 Beredskapstrening og -øving

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om aktuelle metoder og tilnærminger til trening og øving i beredskapssektoren
 • har inngående kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av krisehåndteringsøvelser
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, herunder teknologiutvikling, av relevans for beredskapstrening og -øving
 • kan oppdatere sin kunnskap innen emneområdet
 • har kunnskap om beredskapstrening og –øving: historisk utvikling,  rolle og betydning for  samfunnssikkerhet
 • har kunnskap om behovs- og kompetanseanalyse for øvingsplanlegging

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer relatert til trening og øving i beredskapssektoren, blant annet programvare for utforming, gjennomføring og evaluering av trening og øving
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og læring med hensyn til beredskapstrening og -øving, og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

 Studenten

 • kan presentere metoder, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom relevante uttrykksformer som øvingsplaner, scenarier, analyser og evalueringer med mer
 • kan utveksle synspunkter med andre som har bakgrunn innenfor beredskapstrening og -øving, og delta i utvikling av god trenings- og øvingspraksis (øvingsmetodikk) innen beredskap
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen beredskapstrening og -øving

Innhold

 • Aktuelle metoder og tilnærminger til trening og øving i beredskapssektoren, herunder evidensbaserte modeller for effektiv trening/øving på organisasjons-, team- og individnivå
 • planlegging, gjennomføring og evaluering av krisehåndteringsøvelser
 • bruk av datastøtte (simuleringer) og annen teknologi under trening og øving
 • praktisk gjennomføring av opplegg for øving/trening i samarbeid med beredskapsaktør
 • behovs- og kompetanseanalyse for øvingsplanlegging, herunder behandling av begrepet "det ukjente"

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Gruppesammensetning og gruppestørrelse settes sammen av emneansvarlig. Undervisningen gjennomføres over fire samlinger på to-tre dager.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75% fremmøte på samlinger, hvorav minst 1 samling  med beredskapsøvelse i gruppe. Beredskapsøvelse gjennomføres i løpet av tredje samling. Denne samlingen er derfor obligatorisk.
 • Praktisk oppgave i gruppe på fire-åtte studenter hvor studentene medvirker i planlegging, gjennomføring og evaluering av en beredskapsøvelse, som avsluttes med innlevering av skriftlig gruppeoppgave.
 • En individuell skriftlig refleksjonsoppgave.

Eksamen

6 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.