2022/2023

3RIS300 Sikkerhet i cyberdomenet

Læringsutbytte

 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om aktuelle metoder og tilnærminger til risiko og sikkerhet i cyberdomenet
 • har kunnskap om aktuelle trusler, svakheter, sårbarheter og mottiltak i cyberdomenet
 • kjenner regelverket rundt objektsikkerhet, personvern, personellsikkerhet og beskyttelse av informasjon
 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor cybersikkerhet
 • kan oppdatere sin kunnskap innen cybersikkerhet
 • har kunnskap om cybersikkerhetens rolle og betydning for samfunnssikkerhet og kan se utviklingen på dette området i et historisk perspektiv

 
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innen cybersikkerhet, og gjøre rede for sine valg
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer relatert til cybersikkerhet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan presentere metoder, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom blant annet bruk av modeller og analyser
 • kan utveksle synspunkter med andre som har bakgrunn innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, med vekt på cybersikkerhet, og delta i utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen cybersikkerhet

Innhold

 • Aktuelle trusler, sårbarheter, mottiltak i cyberdomenet
 • Teknologi og organisering for overvåking og beskyttelse
 • Prinsipper for sikkerhetsstyring i cyberdomenet
 • Utfordringer innen cybersikkerhet på strategisk nivå
 • Objektsikkerhet, personvern, personellsikkerhet og beskyttelse av informasjon i henhold til relevant lovverk

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Èn skriftlig innleveringsoppgave i grupper på 2-4 personer.

Eksamen

4 timers skriftlig individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.