2022/2023

3RIS140 Beredskapsarbeid og krisehåndtering i praksis

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskaper om praksis i sentrale områder av sivil og militær beredskapsplanlegging og krisehåndtering
 • har kunnskaper om grunnleggende prinsipper for forebygging, analyse og planlegging for å håndtere kriser
 • har kjennskap til hvordan samhandling utøves mellom ulike aktører i krisehåndtering
 • har kjennskap til prinsipper for effektiv krisehåndtering på nasjonalt og overnasjonalt nivå

Ferdigheter

Studenten

 • har evne til kritisk å vurdere praksis innen beredskap og krisehåndtering
 • kan bidra til å utvikle praksis innen beredskap og krisehåndtering

Innhold

 • Forebygging av kriser
 • Karakteristika ved kriser
 • Årsaker til kriser
 • Konsekvenser av kriser
 • Etterarbeid av kriser
 • Typer av kriser
 • Militært-sivilt samarbeid i beredskap og krisehåndtering
 • Teamtrening innen krise- og beredskapsledelse
 • Fremtidsscenarier

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som samlinger. Forelesninger, seminarer og gruppearbeid og individuelt arbeid. Casearbeid for å kople teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Èn skriftlig innleveringsoppgave i gruppe på 2-6 personer

Eksamen

2 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.