2022/2023

3RIS120 Sikkerhetsstyring

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne, skal studenten i særlig grad få kjennskap til ulike faktorer som kan inngå i sikkerhetsstyringssystemet til virksomheten, og kjennskap til innhold i aktuelle direktiver (bl.a. lovpålagte krav til sikkerhetsstyring). Etter bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskaper om teorier, begreper og modeller innen sikkerhetsstyring (HMS)
 • har kunnskaper om elementer som kan inngå i et sikkerhetsstyringssystem
 • har kjennskap til de roller HMS spiller i samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan definere, analysere og reflektere kritisk over problemstillinger innen sikkerhetsstyring/sikkerhetsledelse
 • kan kritisk vurdere egenskaper ved sikkerhetsstyringssystemet til virksomheten

Innhold

 • Kjennetegn på en effektiv sikkerhetskultur (eks ”High Reliability Organizations”)
 • Prinsipper for risikohåndtering
 • System for sikkerhetsstyring og internkontroll i en virksomhet (case)
 • Direktiver og krav til sikkerhetsstyring
 • Krav til ledelsen i forbindelse med sikkerhetsarbeid
 • HMS i et samfunnsperspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som samlinger. Forelesninger, seminarer og gruppearbeid og individuelt arbeid. Case vil bli brukt i undersvisningen for å kople teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Èn skriftlig innleveringsoppgave i gruppe på 2-6 personer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.