2022/2023

3RIS100 Beredskap og ledelse

Læringsutbytte

 

Studenten skal etter avsluttet emne i særlig grad kjenne til og forstå betydningen av ledelse og lederskap for virksomhetens tilnærming til og håndtering av risiko, sårbarhet og beredskap. Etter bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskaper om teorier, begreper og modeller om ledelse, særlig knyttet til risiko, sårbarhet og beredskap i en virksomhet
 • har kunnskaper om personlige egenskaper, situasjons- og organisasjonsbetingelser, samt mer generelle modeller for ledelse, særlig knyttet til håndtering av risiko, sårbarhet og beredskap
 • forstår betydningen av den ”menneskelige faktor” i arbeidet med risiko og beredskap i virksomheten, med vekt på beslutnings- og læringsprosesser 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og reflektere kritisk over problemstillinger om ledelse knyttet til risiko, sårbarhet og beredskap  
 • kan anvende teorier, modeller og begreper innen ledelse knyttet til risiko, sårbarhet og beredskap

Innhold

 • Grunnleggende modeller for ledelse
 • Personlige egenskaper for ledelse i et risiko- og beredskapsperspektiv
 • Situasjons- og organisasjonsbetingelser for ledelse
 • Generelt om kognitive prosesser, med vekt på beslutningstaking og læring
 • Individuelle forskjeller i beslutnings- og læringsprosesser
 • Situasjonsbetingelser i beslutnings- og læringsprosesser
 • Etiske og moralske avveininger i et risiko- og beredskapsperspektiv    

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som samlinger.  Forelesninger, seminarer og gruppearbeid og individuelt arbeid. Case kan bli brukt i undervisningen for å kople teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Èn skriftlig innleveringsoppgave i gruppe på 2-6 personer. 

Eksamen

2 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.