2022/2023

3ORG310 Kriseledelse i komplekse organisasjoner

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om komplekse, dynamiske omgivelser og ikke-lineære systemer
 • har kunnskap om prinsipper for organisering av beredskapsorganisasjoner, samt prosesser knyttet til «mindfulness» og «sensemaking» i slike organisasjoner
 • har kunnskap om kommunikasjons- og beslutningsprosesser på tvers av organisasjonsnivåer innen beredskapssektoren
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen emneområdet
 • kan oppdatere sin fagkunnskap innen emneområdet

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innen organisering av beredskap og krisehåndtering, og gjøre rede for sine valg
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer (modeller, analyser, planer og simuleringer, med mer) relatert til funksjoner og prosesser innen beredskap og krisehåndtering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger innenfor beredskapsorganisering både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter med andre som har bakgrunn innenfor organisasjon og ledelse, beredskap og krisehåndtering, og delta i utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen organisasjon og ledelse, med vekt på beredskap og krisehåndtering

Innhold

 • Grunnleggende prinsipper for organisering av beredskapsorganisasjoner
 • Komplekse, dynamiske og ikke-lineære systemer
 • Prosesser på mikronivå knyttet til meningsskaping («sensemaking») og kognitiv tilstedeværelse (mindfulness»):
 • Kommunikasjons- og beslutningsprosesser, og læring på tvers av organisasjonsnivåer innen beredskapssektoren
 • Krisetyper – kriseerkjennelse og krisens faser
 • Organisasjonsmodeller for effektiv krisehåndtering, herunder sentralisert versus desentralisert ledelsesstruktur
 • Grunnleggende mekanismer i kognitiv psykologi
 • Kommunikasjon i kriser og bruk av media
 • Eksperimentering og utprøving for å lede frem til ny praksis.
   
   

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Èn skriftlig oppgave, individuelt eller i gruppe på 2-4 personer. (NB! Oppgaven vurdres til godkjent/ikke godkjent og er ikke en del av eksamen.)

I oppgaven skal studenten for eksempel demonstrere evne til å kritisk sammenlikne ulike organisasjonsmodeller og – former med tanke på å effektivt støtte ledelse, kommunikasjon og beslutningstaking under krisehåndtering, samt ulike tilnærminger til å måle slik effektivitet. 

Eksamen

 • Skriftlig innleveringsoppgave i gruppe på 2-4 personer som teller 50% av total karakter i emnet.  
 • 2 dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen som teller 50% av total karakter i emnet .

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått. Ved gruppeeksamen (her skriftlig innleveringsoppgave) står alle deltakerne i gruppa til ansvar for oppgaven. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.