2022/2023

3KRI220 Internasjonal krisehåndtering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om internasjonale aspekter ved ulike kriser
 • har kunnskap om hvordan nasjonale og lokale kriser henger sammen med forhold utenfor nasjonalstatens grenser
 • har kunnskap om ulike aktørers rolle i internasjonale kriser, inkludert stater, ikke-statlige aktører og internasjonale organisasjoner
 • har kunnskap om de institusjonelle og strukturelle rammene for staters forsøk på å håndtere og forebygge internasjonale kriser
 • har kunnskap om håndtering av internasjonale militære og humanitære operasjoner
 • har kunnskap om koordinering av internasjonale militære og humanitære operasjoner, samt utfordringer knyttet til samspill mellom disse aktørene

Ferdigheter

Studenten

 • forstår den globale og europeiske konteksten for internasjonal krisehåndtering
 • forstår særlige utfordringer og muligheter knyttet til internasjonal krisehåndtering sammenliknet med krisehåndtering på nasjonalt og lokalt nivå
 • forstår de institusjonelle rammene for håndtering av statsoverskridende kriser
 • kan anvende teorier for å bedre forstå internasjonale kriser og håndteringen av disse
 • har kjennskap til ulike typer internasjonale krisehåndteringsoperasjoner
 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger knyttet til internasjonal krisehåndtering

Innhold

 • Teorier om globalisering, internasjonale relasjoner og internasjonal sikkerhet
 • Forholdet mellom globale, regionale, nasjonale og lokale forhold i krisehåndtering
 • Rammer for internasjonal krisehåndtering: FN, NATO og Den Europeiske Union (EU)
 • Grenseoverskridende trusler knyttet både til statlige og ikke statlige aktører, inkludert internasjonal terrorisme, pirat-virksomhet, cyber security trusler, hybrid krigføring
 • Internasjonale militære, sivile og humanitære operasjoner
 • Humanitære organisasjoners rolle i bistandsarbeidet i internasjonale operasjoner
 • Militære organisasjoners rolle i internasjonale operasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som samlinger. Læringsplattformen Canvas blir brukt mellom samlingene. Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid. Case blir brukt i undersvisningen for å kople teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Èn skriftlig innleveringsoppgave i gruppe på 2-6 personer.

Eksamen

7 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.