2022/2023

3KRI210 Etikk i beredskap og krisehåndtering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om etisk teori – problemstillinger og dilemmaer
 • har inngående kunnskap om etikk i lys av krisehåndtering og beredskapsarbeid fra et anvendt perspektiv
 • har kunnskap om hvordan etiske spørsmål påvirker krisehåndteringsarbeidet
 • har kunnskap om kommunikasjon og etikk
 • har kunnskap om internasjonale etikkstandarder

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og vurdere etiske dilemmaer som er relevante for de utfordringer man møter i krisehåndtering og beredskapsarbeid
 • kan identifisere og analysere hverdagens etiske utfordringer
 • kan begrunne hva som er riktig handlingsvalg i konkrete krisesituasjoner
 • har innsikt i hvordan etikk og samfunnsansvar påvirker organisering og gjennomføring av krisehåndterings- og beredskapsarbeid
 • kan analysere og vurdere etiske retningslinjer

Generell kompetanse

Studenten

 • har bevissthet om etiske spørsmål og kan reflektere kritisk om disse

Innhold

 • Sentrale etiske teorier i vestens filosofiske tradisjon
 • etiske utfordringer og dilemmaer i krisehåndterings- og beredskapsarbeid
 • krisekommunikasjon, risikokommunikasjon og etikk
 • praktisk hverdagsetikk
 • nasjonale og internasjonale etiske retningslinjer og standarder
 • juss og etikk
 • samfunnsansvar

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Obligatorisk frammøte på minst en samling med gruppeøvelser

Èn skriftlig innleveringsoppgave, individuelt eller i gruppe på inntil 3 personer.

Eksamen

4 timers skriftlig individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.