2022/2023

3KRI200 Krise, stress og mestring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale teorier og begreper i operativ psykologi
 • har kunnskap om operative team og ledelse
 • har kunnskap om reaksjoner på katastrofer som rammer individer og grupper og hvordan disse kan lindres

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere kritisk teorier og begreper i operativ psykologi
 • kan anvende kunnskap om gruppedynamikken i operative team
 • kan anvende kunnskap om psykologiske krisereaksjoner på individ og gruppenivå

Innhold

 • Sentrale begreper i operativ psykologi
 • Operative team, virkemåte og ledelse
 • Trening og simulering
 • Utdanning og utvelging av personell
 • Læring og utvikling av operative team
 • Kriser på individ- og gruppenivå
 • Mestring av kriser og stress
 • Sorg, støtte og sosiale nettverk
 • Avlastningssamtaler og psykologisk debriefing

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som samlinger. Læringsplattformen Canvas blir brukt mellom samlingene. Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid. Case blir brukt i undersvisningen for å kople teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Èn skriftlig innleveringsoppgave, individuelt eller i gruppe på inntil 3 personer.

Eksamen

7 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.