2022/2023

3KRI130 Krisekommunikasjonsledelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskaper om ulike teorier og metoder i krisekommunikasjonsledelse
 • har kunnskaper om organisasjoners virkemåter og hvordan organisasjoner kan anvende kommunikasjon før, under og etter krisesituasjoner
 • har kunnskap om medienes rolle i krisekommunikasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan definere, analysere og reflektere over kommunikasjonsmessige utfordringer og problemstillinger innenfor alle typer kriser
 • kan anvende kommunikasjonsstrategier i kriser
 • kan analysere krisesituasjoner

Generell kompetanse
Studenten

 • ha oppøvd en selvstendig og reflekterende holdning til hvordan krisekommunikasjon kan brukes før, under og etter krisesituasjoner. 

Innhold

 • Strategisk krisekommunikasjonsplanlegging
 • Informasjonsberedskapsplaner
 • Statens informasjonspolitikk
 • Kommunikasjon i beredskap
 • Kommunikasjon og samvirke
 • Sektorovergripende samordning
 • Mediehåndtering
 • Sosiale medier og krisehåndtering
 • Virksomhetens omdømme
 • Retorisk forsvarsstrategi
 • Etikk og samfunnsansvar

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som samlinger. Forelesninger og seminarer med gruppearbeid og individuelt arbeid. Case vil bli brukt på seminarer for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Èn skriftlig innleveringsoppgave, individuelt eller i gruppe på 2-6 personer.

Eksamen

6 timers skriftlig individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.