2022/2023

3KRI110 Kriseledelse

Læringsutbytte

Emnet skal gi grunnleggende forståelse for kriseorganisasjon og kriseledelse i teori og i praksis. Etter bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har grunnleggende organisasjonsteoretisk forståelse for krisehåndtering
 • har kunnskap om teorier og begreper om kriseledelse
 • har kunnskap om kriseledelse i praksis
 • har kunnskap om hvordan det nasjonale systemet for krisehåndtering og kriseledelse er bygget opp

Ferdigheter
Studenten

 • kan definere, analysere og reflektere over krisehåndtering i et organisasjonsteoretisk perspektiv
 • kan definere, analysere og reflektere over kriseledelse
 • kan anvende teorier om kriseledelse på flere typer kriser
 • behersker grunnleggende informasjonskompetanse og kan anvende kilder i utarbeidelse av skriftlige arbeider

Innhold

 • Kriser - definisjoner, modeller og teorier
 • kriseledelse i virksomheter og organisasjoner
 • struktur, kultur, beslutninger, læring og endring i organisasjoner
 • det nasjonale systemet for krisehåndtering og kriseledelse
 • samvirke mellom organisasjoner i kriser
 • kriseberedskap, planlegging og øving
 • innsatsledelse, gruppedynamikk og organisering
 • etablering av krisestab
 • ledelsessystemer

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer med gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Obligatorisk flervalgsprøve i informasjonskompetanse.

Eksamen

7 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.