2022/2023

OLA1012 Verdiskapende prosjektledelse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har innsikt i sentrale teorier innen prosjektarbeid og prosjektledelse.
  • har grunnleggende kunnskap og innsikt i hva som kjennetegner verdiskapende prosjekter, hva som er prosjekters særtrekk og hensiktsmessig anvendelse av prosjekter i arbeidslivet
  • har innsikt i prosjektlederens sentrale rolle i prosjekter
  • har innsikt i hvordan usikkerhet og interessenter influerer prosjekters mulighet for målrealisering

Ferdigheter

Studenten:

  • kan anvende grunnleggende metoder for styring, organisering, ledelse og innretning av prosjektet fra initiering til avslutning og evaluering
  • kan skrive resonnerende tekst omkring prosjektarbeid og -styring

Generell kompetanse

Studenten:

  • er i stand til kritisk vurdering av både prosess og fremdrift av prosjekter. Studenten skal forstå kompleksiteten i prosjektarbeid og kunne tilpasse tilhørende verktøy som påvirker prosjektets ressursbruk, resultat og formål.

Innhold

Prosjekter er en sentral del av virksomheters organisering og arbeidsform for gjennomføring av oppgaver som ikke løses gjennom ordinær drift. Gjennom emnet vil studentene få en generell innføring i prosjekter som fenomen i arbeidslivet. Emnet vil gi en innføring i sentrale aspekter ved prosjekt som styrings-, organisering-, ledelses-, og arbeidsform. Temaer som usikkerhet, læring i prosjekter, innovasjon, interessenters innflytelse på prosjekter, er blant de sentrale temaene som blir belyst. Noe av det mest sentrale ved prosjekter er knyttet til at prosjektet som leveranse er et virkemiddel for å oppnå andre mål og formål. Prosjektenes verdiskapende elementer fra initiering til gevinstrealisering, er derfor noe av det mest sentrale ved prosjekter, og vil gjennomgående bli behandlet ved emnet. Prosjektlederens sentrale rolle for prosjekters potensielle suksess vil også bli behandlet.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp til campusbasert gjennomføring. I gjennomføringsperioden legges det opp til felles undervisning i form av forelesninger, seminarer med case, selvstudier og gruppearbeid. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gjennom enten fiktive eller reelle avgrensede prosjekter skal studentene gjennomføre øvelser og oppgaver. Det vil kunne være varierende omfang og antall på arbeidskravene, tilpasset praktisk gjennomføring av annen undervisnings- og læringsmetode, og sett i forhold til emnets omfang.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen, men inntil 2 kan skrive oppgave sammen. 48 timer.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.