2022/2023

BVP2103 Arbeid med barn og unge i utsatte livssituasjoner

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om sentrale begreper, perspektiver og metodiske tilnærminger med gyldighet for barnevernfaglig tiltaksarbeid og annet sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid
 • har kunnskap om barnevernsfaglige virksomheters samfunnsoppdrag, faglige oppgaver og mandat
 • har kjennskap til fagdebatter og forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for ulike modeller og tiltak
 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode
 • har kunnskap om vitenskapsteori og hvordan kunnskap med gyldighet for ulike endrings- og tiltaksmodeller utvikles og forstås
 • har kunnskap om hvordan vitenskapsteoretiske perspektiver har gyldighet for faglig skjønn, vurderinger og beslutninger
 • har kunnskap om etisk teori og etisk refleksjon
 • har kunnskap om etnisk, kulturell, religiøs og livssynsorientert tilknytnings betydning
 • har kunnskap om ulike modeller for tiltak i barnevernet og samarbeidende instanser
 • har kunnskap om hvordan det å være utsatt for omsorgssvikt, overgrep og vold kan komme til uttrykk
 • har kunnskap om bruk av aktiviteter i sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid
 • har kunnskap om mangfold i seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 • har kunnskap om barn og unges rettigheter og om bruk av tvang i barneverninstitusjoner
 • har kunnskap om hvordan risiko for uønskede hendelser i ulike tiltak vurderes, og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk
 • har kjennskap til hvordan kunnskap kan oppdateres på fagområdet barnevern
 • har kjennskap til prosjektarbeid, faglig nytenking og innovasjonsprosesser
 • har grunnleggende digital kompetanse med relevans for barnevernsfaglig tiltaksarbeid og miljøterapi

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglige begreper og perspektiver til å redegjøre for situasjonsforståelse og begrunne handlingsalternativer, vurderinger og skjønnsutøving i barnevernfaglig tiltaksarbeid, sosialpedagogisk arbeid og miljøterapi
 • kan finne fram til og anvende lover, forskrifter og andre aktuelle rettslige kilder for faglig mandat og oppgaveløsning i aktuelle tiltak og virksomheter
 • kan identifisere faglige dilemmaer og problemstillinger med gyldighet for ulike endrings- og tiltaksmodeller
 • behersker etisk refleksjon over situasjonsbeskrivelser fra praksisfeltet og egen rolle som fagperson i situasjonen
 • kan anvende faglig kunnskap om kulturelt mangfold og vise flerkulturell forståelse
 • kan planlegge, gjennomføre, observere og reflektere over samtale- og samhandlingssituasjoner i ulike barneverntiltak og i sosialpedagogiske og miljøterapeutiske kontekster
 • kan reflektere over hvordan barn og unges perspektiver på egen situasjon inngår i grunnlaget for å sikre barn og unges deltakelse og medvirkning i ulike tiltak
 • kan anvende faglig kunnskap om mangfold i seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i situasjonsforståelse og metodisk tilnærming
 • behersker forebyggende arbeid på arenaer på barn og unges egne arenaer
 • kan bruke aktiviteter i barneverntiltak og andre sosialpedagogiske og miljøterapeutiske tiltak
 • kan anvende faglig kunnskap til å utvikle og forbedre praksis i gjennomføring av prosjektarbeid
 • kan bruke digitale verktøy i gjennomføring av prosjektarbeid og framlegg

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter i barnevernfaglig tiltak og i sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid på en selvstendig måte med utgangspunkt i praksisnære situasjonsbeskrivelser
 • framviser evne til etisk refleksjon med utgangspunkt i praksisnære situasjonsbeskrivelser
 • framviser evne til refleksjon over seg selv som fagperson i framtidig yrkesrolle
 • framviser forståelse for hvordan egen profesjonskunnskap og yrkesrolle kan bidra til faglig oppgaveløsning i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • kan dokumentere og presentere faglig begrunnede argumenter og vurderinger muntlig og skriftlig
 • kan planlegge, gjennomføre, begrunne, evaluere og dokumentere faglige arbeidsprosesser både individuelt og i gruppe.
 • viser innsikt i hva det innebærer å anerkjenne barn som subjekter og aktører i eget liv i barnevernstiltak og i sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og familier

Innhold

I emnet inngår

 • Tiltaksarbeid i barnevernet
 • Sosialpedagogisk arbeid på barn og unges arenaer
 • Miljøterapeutisk arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, oppgavebesvarelser, prosjektarbeid, veiledning og selvstudier. Studentaktive læringsformer, med fokus på å fremme kommunikasjon- og samhandlingsferdigheter, vektlegges.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Arbeidskravsmappe som inneholder:

 • Gruppeoppgave i tiltaksarbeid med innlevering av fagtekst, framlegg/digitale presentasjoner og refleksjonsnotater
 • Gruppeoppgave i nettverksarbeid med innlevering av fagtekst, framlegg/digitale presentasjoner og refleksjonsnotater
 • Gjennomført kommunikasjon- og samhandlingsøving
 • Individuell skriftlig oppgave om kommunikasjon
 • Prosjektarbeid med tema ‘Bruk av aktiviteter i sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid’ med skriftlig prosjektdokumentasjon og muntlig/digitale presentasjoner
 • Individuell fagtekst om bruk av aktiviteter i barnevernfaglig arbeid
 • Skriftlig gruppeoppgave i vitenskapsteori
 • Skriftlig individuell oppgave i etikk
 • Gruppeoppgave om miljøterapeutisk arbeid
 • Gruppeoppgave om rettigheter og bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner med skriftlig og muntlig presentasjon
 • Gjennomføring av fagseminar med individuelt framlegg over tildelt tema for medstudenter og faglærer
 • Skriftlig fagtekst til framlegget

 

Eksamen

Mappeeksamen med utvalg av 4 fagtekster fra arbeidskravmappa. Emneansvarlig beslutter hvilke tekster som skal inngå.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle ressurser er tillatt.