2022/2023

BVP1102 Barn og unge i sentrum for barnevernspedagogens yrkesutøvelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling, med særlig fokus på barn og unge i utsatte livssituasjoner
 • har kjennskap til ulike former for familieliv og familiepolitiske føringer
 • har grunnleggende kunnskap om velferdsstatens strukturer og profesjoner
 • har kjennskap til gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for barnevernsfeltet
 • har kjennskap til juridisk metode
 • har grunnleggende kunnskap om hensynet til barnets beste, og barns rett til deltakelse og medvirkning på ulike arenaer
 • har kunnskap om grunnbegreper i sosialpedagogisk teori
 • har grunnleggende kunnskap om sosiologiske, samfunnsmessige og kulturelle forhold som har betydning for barn og unges oppvekst; sosial klasse, kjønn og kultur
 • har kunnskap om utviklingspsykologiske perspektiver og begreper; emosjonell utvikling, sosial utvikling, motorikk- og språkutvikling, personlighetsutvikling, kognitiv utvikling og biologisk psykologi
 • har grunnleggende kunnskap om beskyttelsesfaktorer som kan fremme positiv utvikling hos barn og unge generelt, og utsatte barn og unge spesielt
 • har kunnskap om omsorgssvikt
 • har kjennskap til grunnleggende vitenskapsteoretiske begreper
 • har kjennskap til grunnleggende prinsipper for samfunnsvitenskapelig metode

Ferdigheter

Studenten

 • behersker sentrale teoretiske perspektiver og begreper, og kan belyse og reflektere over oppvekstbetingelser som kan fremme og hemme barn og unges utvikling 
 • kan samhandle og samarbeide med andre studenter i ulike studiefellesskap
 • har ferdigheter i studieteknikk og kan samhandle med andre om faglige spørsmål
 • kan anvende digitale verktøy i faglige sammenhenger
 • behersker faglige og formelle krav til akademiske tekster

Generell kompetanse

Studenten

 • viser innsikt i barn og unges oppvekstbetingelser og kan formidle en helhetlig forståelse av hva som kan fremme og hemme gode oppvekstvilkår
 • kan oppdatere sin kunnskap om helse- og sosialpolitikk
 • kjenner til den rettslige reguleringen av barn og unges oppvekst og barnevernets plass og funksjon i velferdsstatens tjenesteapparat og har grunnleggende kunnskap om relevante rettsregler

Innhold

Emnet behandler sentrale temaer for å forstå barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner i et helhetlig perspektiv.  

 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, prosjektarbeid i gruppe, seminar i praksisfeltet, oppgavebesvarelser og selvstudier i grupper og individuelt.

 

I emnet inngår obligatorisk seminar der studentene utforsker praksisfeltets tjenestetilbud og organisering. Seminaret er del av praksis slik det er definert i studieplanens pkt. 3.12, jfr. forskriftens §17.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Individuelle skriftlige fagtekster
 • Muntlige framlegg individuelt og i grupper
 • Feltarbeid; praksisfeltets tjenestetilbud og organisering

Eksamen

Emnet har 2 eksamensdeler:

 •  Deleksamen 1: Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A – F, der E er laveste ståkarakter.
 •  Deleksamen 2: Individuell muntlig eksamen. Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A – F, der E er laveste ståkarakter.

Endelig karakter utgjør samlet vurdering der deleksamen 1 og 2 vektes henholdsvis 60-40. Begge deleksamener må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle ressurser er tillatt.